» قیمت میلگرد درگیلان :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» سوله آماده :: ۱۳٩٥/۸/٢٦
» قیمت بروز میلگرد a4کویر کاشان :: ۱۳٩٥/٧/۱
» قیمت رابیتس ایران :: ۱۳٩٥/۳/۱
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٧
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٧
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز ناودانی ناب تبیز :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/قیمت بروز پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/ :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/پروفیل صدرا :: ۱۳٩٤/٤/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/٤/۳
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز ناودانی :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/پروفیل صدرا/ :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/٤/٢
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز پروفیل جهان/قیمت بروز پروفیل صدرا/پروفیل تهران :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پرفیل صدرا/پروفیل جهان :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/٤/۱
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/ پروفیل هیربد/پروفیل جهان/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» قیمت بروزپروفیل :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل هیربد/قیمت بروز پروفیل تبریز/پروفیل تهران شرق :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروز نبشی :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» قیمت بروزپروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٢٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» قیمت بروزپروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/پروفیل صدرا :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» قیمت بروزتیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» قیمت پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل هیربد/پروفیل :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» قیمت بروز پروفیل تهران شرق/پروفبل صدرا/پروفیل هیربد :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» قیمت بروزپروفیل/پروفیل هیربد/پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروزنبشی ناب تبریز/نبشی ارین منظومه :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروزنبشی ناب تبریز/نبشی ارین منظومه :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز پروفیل جهان/پروفیل تهران شرق/پروفیل صدرا/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٩
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز/نبشی ارین فولاد/نبشی منظومه :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروزپروفیل جهان/پروفیل هیربد/پروفیل تهران شرق/پروفیل تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز تیراهن/تیراهن کرمانشاه/تیرهن ذوبی/تیراهن ترک سبک و سنگین :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت بروز تیراهن ذوبی/تیر کرمانشاه/تیراهواز/تیرشاهین/تیر ترک :: ۱۳٩٤/۳/٧
» قیمت پروفیل جهان/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/پروفیل صدرا/پروفیل تهران شرق :: ۱۳٩٤/۳/٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٤/۳/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» فروش آهن/میلگرد/تیر آهن/ورق /پروفیل/مش فولادی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٥/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٥/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٥/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٥/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٥/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» قیمت بروزمیلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» قیمتبروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: ۱۳٩۳/٤/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» روز بی‌تحرک فولادی‌ها در بازار آزاد :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» نوسان قیمت‌ها از سوی برخی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» پرداخت سود 200 ریالی به سهامداران آهن و فولاد میلاد :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» راه‌اندازی معاملات اوراق سلف استاندارد سنگ‌آهن در بورس کالا :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» پرداخت سود 45 تومانی سهام فولاد آلیاژی :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» دردسر پروژه‌های فولادی غیراقتصادی :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» کاهش قیمت فولاد و ابهامات پیش‌رو :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» قسمت هفتم: سنگ‌آهن :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» سررسیدهای آتی به بالاترین قیمت رسید :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» توقف سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» پایان هفته با ثبات قیمت‌ها :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» روزهای کم‌نوسان بازار آتی :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» تداوم رکود در بازار آهن :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» دورخیز بهبود :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» سکوت بازار ورق متاثر از مذاکرات هسته‌ای :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» کاهش نرخ مقاطع از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» تداوم افت قیمت شمش در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» فولاد روی موج کاهشی :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» دلار در نوسان، آتی در خواب :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» صعود یا بازگشت قیمت‌ها؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» طرح‌های توسعه فولاد مبارکه برای تولید 12میلیون تن فولاد در حال اجرا است :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ثبات قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» عوارض 20 درصدی سنگ‌آهن و تعطیلی بنگاه‌ها :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» نگاهی به معاملات آتی در هفته گذشته :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» افزایش 27 درصدی حجم معاملات «آتی» :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» ۱۳٩۳/٤/۱٢ :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» افت قیمت فولاد ادامه‌دار شد :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» بازار رو به رشد قراضه فولادی :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» آرامش قبل از توفان در بازار آتی :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» بازار رو به رشد قراضه فولادی :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» همسویی قیمت ها در بازار شمش و طلا :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» ممانعت از ریزش بیشتر قیمت‌های آتی :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» بازارفولاد همچنان در کما :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» احتمال رشد 7 درصدی تولید فولاد در سال جاری :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» خروج واقعی از رکود؛ چگونه؟ :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» افت قیمت فولاد ادامه‌دار شد :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» کاهش قیمت‌های آتی در سایه اونس و دلار :: ۱۳٩۳/٤/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٤/۸
» رکود معاملات به کاهش قیمت‌ها منجر شد :: ۱۳٩۳/٤/۸
» ظرفیت و حجم تولید در صنعت لوله و پروفیل همخوانی ندارد :: ۱۳٩۳/٤/۸
» استراتژی جدید در حوزه سنگ‌آهن :: ۱۳٩۳/٤/٧
» اقتصاد کشور با رشد و توسعه صنعت نجات می‌یابد :: ۱۳٩۳/٤/٧
» طرح‌های واگن برگردان و گاززدایی فولاد مبارکه به بهره‌برداری رسید :: ۱۳٩۳/٤/٧
» قرارداد تولید ریل بین ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن :: ۱۳٩۳/٤/٧
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/٥
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/٥
» تداوم ثبات قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/٥
» تداوم ثبات قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/٥
» تداوم رکود بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/٥
» تداوم رکود بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/٥
» آتی سکه طلا گرفتار بین اونس و دلار :: ۱۳٩۳/٤/٤
» آتی سکه طلا گرفتار بین اونس و دلار :: ۱۳٩۳/٤/٤
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٤/۳
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٤/۳
» تولید فولاد خام و محصولات فولادی افزایش یافت :: ۱۳٩۳/٤/۳
» کاهش ممتد قیمت‌ها و جرقه‌های بهبود :: ۱۳٩۳/٤/۳
» اونس در انتظار آمار کشورهای پیشرو :: ۱۳٩۳/٤/٢
» نگاهی به بازار معاملات آتی روز گذشته :: ۱۳٩۳/٤/٢
» کاهش 10 تومانی نرخ شمش جنوب :: ۱۳٩۳/٤/٢
» خریداران از رینگ فولاد عقب نشستند :: ۱۳٩۳/٤/٢
» مشکلات بازار قراضه فولادی در ایران :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» واکنش ضعیف در بازار «آتی» :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» سستی بازار فولاد و تعمیق رکود :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» گلایه سنگ‌آهنی‌ها از «گمرک» :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» گلایه سنگ‌آهنی‌ها از «گمرک» :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» رفتار احتیاطی در بازار آتی :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» ثبات نسبی نرخ فولاد از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» ثبات نسبی نرخ فولاد از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» کاهش قیمت‌ها و ضعف معاملات فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» ثبات نسبی قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» صادرات محصولات فولادی با دستور وزیر صنعت آزاد شد :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» ریزش قیمت در بازار فولاد ادامه دارد :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» توقف هیجان در بازار آتی :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» عقب‌نشینی مجدد قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» رسالت انجمن سنگ آهن فراتر از مسائل داخلی :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» واکنش محدود طلا به تحولات سیاسی :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» بن‌بست فولادی‌ها در بورس کالا :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» تشدید رکود در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» تمدید و ابلاغ مجدد بخشنامه صادرات فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» از خام‌فروشی سنگ‌آهن دور می‌شویم :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» بی‌رونق‌ترین هفته معاملاتی فولاد چگونه گذشت؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» تشدید رکود در بازار آهن :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» صادرات سنگ‌آهن از توجیه افتاده است :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» کاهش چشمگیر خریداران در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» «آتی» چشم به راه نتایج مذاکرات :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» کاهش نرخ شمش فولاد در بازارآهن :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» سرانه مصرف فولاد ایران زیر میانگین جهانی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» «آتی» به روزهای رونق خود باز خواهد گشت؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» قیمت فولاد بر منحنی باثبات قیمت :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» ثبات قیمت‌ها در بازار فولاد شکسته خواهد شد؟ :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» محرک‌های بازگشت آتی به دوره رونق :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» نوسان قیمت از سوی برخی خصوصی ها :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» تقاضای فولاد فعال خواهد شد؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» بایدهای سنگ آهن ایران :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» بار مالیات بر ارزش افزوده فولاد بر دوش تولید‌کننده است :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» سرمایه‌گذار‌ی ایمیدرو و کویت استیل برای تولید فولاد در ایران :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» رینگ فولاد گرم‌تر از بازار :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» تداوم ثبات قیمت‌ها در آستانه تعطیلات :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» ثبات نسبی قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» صنف آهن در گیر و دار مشکل مالیاتی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» بازار فولاد همچنان در رکود :: ۱۳٩۳/۳/۸
» بازار فولاد همچنان در رکود :: ۱۳٩۳/۳/۸
» روزهای سخت تولید :: ۱۳٩۳/۳/۸
» کاهش چشمگیر حجم معاملات آتی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» کاهش چشمگیر حجم معاملات آتی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» بایدهای صنعت سنگ‌آهن ایران (قسمت دوم) :: ۱۳٩۳/۳/٧
» میلگرد بورسی 1710 تومان اعلام قیمت شد :: ۱۳٩۳/۳/٧
» ثبات اونس ادامه دارد؟ :: ۱۳٩۳/۳/٥
» بازار فولاد وارد فاز تثبیت قیمت شد :: ۱۳٩۳/۳/٥
» ثبات در نرخ فولاد :: ۱۳٩۳/۳/٥
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۳/٥
» قیمت بروز ورق :: ۱۳٩۳/۳/٤
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩۳/۳/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۳/٤
» افزایش تولید فولاد ایران در 4 ماه نخست 2014 :: ۱۳٩۳/۳/۳
» نگاهی به صنعت فولاد در کشورهای منطقه خلیج فارس :: ۱۳٩۳/۳/۳
» ضعف معاملات فولاد بورس کالا به ضعف عرضه منتهی خواهد شد؟ :: ۱۳٩۳/۳/۳
» فولاد ایران؛ قبل و بعد از تحریم :: ۱۳٩۳/۳/۱
» افزایش حجم تولید سنگ‌آهن کشور در سال 92 :: ۱۳٩۳/۳/۱
» نقش فولاد هرمزگان رشد اقتصادی منطقه :: ۱۳٩۳/۳/۱
» رکود در بازار فولاد سنگین‌تر شد :: ۱۳٩۳/۳/۱
» افزایش 15 درصدی تولید فولاد خام کشور :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» قیمت ورق به کف نزدیک می‌شود؟ :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» بایدهای صنعت سنگ‌آهن ایران (قسمت اول) :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» بودهیجان بازار فولاد موقتی ! :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» بازگشت به عقب قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» هیجان بازار فولاد موقتی بود! :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» قیمت بروز تیر آهن ترک :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» خداحافظی «آتی» با سررسید اردیبهشت :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» خداحافظی «آتی» با سررسید اردیبهشت :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» جرقه افزایش قیمت فولاد و ضعف تقاضا :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» نوسان قیمت فولاد در آغاز هفته :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» نوسان قیمت فولاد در آغاز هفته :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» بازار فولاد جهانی و دو راهی رونق و رکود :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» راهکار‌های ثبات بازار آهن قراضه کشور :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» مسیر رو به رشد فلزات رنگی در بازارهای داخلی :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» کاهش 20دلاری قیمت سنگ‌آهن صادراتی :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» بازار فولاد جهانی و دو راهی رونق و رکود :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» حمایت همه جانبه از صنعت فولاد‌ استان :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» تعد‌یل بازار آتی با ورود‌ سررسید‌ د‌ی :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» تعلل خریداران و تداوم ارزانی در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» عقب‌نشینی خریداران از بازار :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» بازگشت اعتبارات اسنادی ریالی :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» واحد احیای مستقیم فولاد سیرجان به مرحله راه‌اندازی رسید :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» قیمت فولاد همچنان درسراشیبی :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» سرمایه‌گذاران بیرون از گود رقابت :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» ضعف تقاضا و تردید بازار :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» چهارمین قطب فولادسازی ایران در حال شکل‌گیری است :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» تداوم کاهش قیمت فولاد در اول هفته :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» ضعف بازار فولاد و امید به بهبود :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» خروج فولاد مبارکه و خوزستان از بازار قراضه :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» «آتی» بر مدار نزولی :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» بازار فولاد به چه سمتی می‌رود؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» کاهش آرام قیمت میلگرد چین :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» ادامه شیب نزولی قیمت آهن :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» بازار فولاد اسیر سیگنال‌های متضاد :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» تداوم کاهش قیمت‌ها دربازار فولاد :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» بورس کالا و بازار فولاد در یک مسیر :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» زمان مناسب برای معامله‌گری در «آتی» :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» کاهش دسته‌جمعی قیمت از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» بازار فولاد و دو راهی قیمت :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» پرواز آتی با دو بال اونس و دلار :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» مصرف آب در فولاد مبارکه از استانداردهای جهانی پایین‌تر است :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» بازار فولاد بدون تغییر :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» ۱۳٩۳/٢/۱۳ :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» فولاد شادگان گشایش اعتبار شد :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در دستور کار شورای اقتصاد :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» رکورد تولید در واحدهای احیای مستقیم و آهک‌سازی فولاد مبارکه :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» تولید ریل ملی در دستور کار قرار گرفت :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» اونس و دلار؛ متغیرهای کاهنده بازار آتی :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» بازار فولاد نیازمند تثبیت نه التهاب :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» شمش فولاد کاهش قیمت داشت :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۳/٢/٩
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/٩
» پتانسیل رشد «آتی» بیشتر از نقدی :: ۱۳٩۳/٢/۸
» عقب‌نشینی فولاد از افزایش قیمت :: ۱۳٩۳/٢/۸
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/۸
» رشد بی‌دلیل قیمت‌ها متوقف شد :: ۱۳٩۳/٢/۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قیمت بروز ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قیمت بروز ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩۳/٢/٧
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/٧
» ثبات نسبی بازار فولاد در آغاز هفته :: ۱۳٩۳/٢/٧
» افت فرصت آربیتراژ در بازار آتی :: ۱۳٩۳/٢/٧
» بازار فولاد دست رد به سینه افزایش قیمت می‌زند؟ :: ۱۳٩۳/٢/٧
» قیمت بروز ورق سیاه :: ۱۳٩۳/٢/٦
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/٢/٦
» قیمت بروز ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/٢/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/٢/٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۳/٢/٦
» در گیر و دار اونس و دلاربازار آتی :: ۱۳٩۳/٢/٦
» در گیر و دار اونس و دلاربازار آتی :: ۱۳٩۳/٢/٦
» بازار آهن به کدام سو می‌رود؟ :: ۱۳٩۳/٢/٦
» به‌روزرسانی طرح جامع فولاد تا پنج ماه آینده :: ۱۳٩۳/٢/٦
» افزایش تولید جهانی فولاد و نوسان بازارها :: ۱۳٩۳/٢/٦
» افزایش قیمت آهن و سونامی بازار :: ۱۳٩۳/٢/٤
» تداوم رشد قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٤
» تداوم رشد قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٤
» رشد تولید فولاد هرمزگان در سال گذشته :: ۱۳٩۳/٢/٤
» استراتژی بازار آتی در شرایط ریسک :: ۱۳٩۳/٢/٤
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/٤
» خیز دوباره بازار فولاد برای افزایش قیمت‌ :: ۱۳٩۳/٢/۳
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/۳
» تسهیلات بانکی تولیدکنندگان را کاهش ندهید :: ۱۳٩۳/٢/۳
» شمش فولاد 1800 تومان :: ۱۳٩۳/٢/۳
» بازار آتی سکه همسو با طلای جهانی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» وزنه اونس، آتی را پایین کشید :: ۱۳٩۳/٢/٢
» هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر بازار فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٢
» رکود بازار؛ مهم‌ترین مشکل تولید :: ۱۳٩۳/٢/٢
» موج سینوسی قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/٢/٢
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/٢
» عرضه‌های فولادی بورس کالا، بازهم درخشید :: ۱۳٩۳/٢/۱
» نرمش آتی در برابر دلار :: ۱۳٩۳/٢/۱
» حرکت هدفمند در مسیر توسعه فولاد کشور :: ۱۳٩۳/٢/۱
» بازار فولاد همچنان در انتظار هدفمندی یارانه‌ها :: ۱۳٩۳/٢/۱
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/٢/۱
» شمارش معکوس برای بازار آتی :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» تردید فعالان بازار فولاد چین نسبت به آمار افزایش تولید :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار فولاد و مقاومت تولیدکنندگان :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» طلسم تقاضای موثر آهن‌آلات شکسته خواهد شد؟ :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه در تهران :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» بازار فولاد از بورس کالا جا ماند :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» آرامش بازار آتی زیر سایه اونس :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» رشد اندک قیمت در بازار فلزات پایه :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» نوسان سکه در بازی الاکلنگ «دلار- اونس» :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» تب بازار فولاد به دنبال معاملات بورس کالا :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» سنگ‌آهن و فولاد در تکاپوی صعود :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» رشد 10 تومانی شمش فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» تامین آهن قراضه در سال 93 :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» تاثیر اقتصاد مقاومتی بر مقاوم‌سازی صنعت فولاد کشور :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» تاثیر اقتصاد مقاومتی بر مقاوم‌سازی صنعت فولاد کشور :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» نبود خریدار، بازار را منفی کرد :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» تلاش تولید‌کنندگان بزرگ برای کنترل عرضه سنگ‌آهن در بازار جهانی :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» همراهی آتی، اونس و دلار :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» راهکارهای عبور از موانع پیش روی فولادسازان :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» انتظارات مثبت از روند آتی سکه :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» نوسان اندک قیمت‌ها از سوی فولادی‌ها :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ایران؛‌ دومین تولیدکننده فولاد به روش احیای مستقیم در جهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» نوسان قیمت‌ آهن‌آلات در سایه اخبار بازار :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» نمای بازار مقاطع و شمش :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» پیروی سکه‌های آتی از دلار :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» حرکت سینوسی قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» افزایش نرخ شمش فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» استراتژی‌های فروش فولاد مبارکه :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» نمای بازار مقاطع :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» سرمایه‌گذاران بر سر چندراهی :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» نوسان قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» بازار سردرگم، رینگ فولاد رو‌به رشد :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» تلاش «آتی» برای باقی ماندن در مسیر صعود :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» بازار فولاد و بورس کالا در دو مسیر متفاوت :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» رونق خام فروشی؛ تضعیف صنعت فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» فاز نخست طرح توسعه زیرسقف ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه تکمیل شد :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» پایان هفته با کاهش قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» تشدید افزایش قیمت سکه‌های آتی :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» کاهش 30 درصدی تولید محصولات فولادی در سال گذشته :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» فولاد از مسیر صعودی فاصله گرفت :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» توقف رشد قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» رشد دسته‌جمعی قیمت فولاد :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ارز و سکه، سرگردان پیدا کردن قیمت‌ها :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» بازار فولاد، متاثر از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» سال 93؛ آغاز فصلی متفاوت در صنعت فولاد ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» شروع مثبت رینگ فولاد در ابتدای هفته :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» رشد قیمت فولاد در دومین روز کاری :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» گیلان آهن :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» حساس‌ترین روزهای بازار فولاد در سال 92 :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» اونس طلا، «آتی» را وادار به سقوط کرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» صادرات سنگ‌آهن ایران مستلزم پرداخت عوارض شد :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» افزایش واردات فولاد ژاپن :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۳/۱/٩
» کاهش قیمت شمش در روزهای پایانی سال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» روند نزولی بازار سنگ‌آهن متوقف شده؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» «آتی» گوش به زنگ حرکت اونس طلا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» کاهش حجم معاملات فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» کاهش حجم معاملات فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» 93؛ سال صعود فلز سرخ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» ثبات قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» محدود شدن معاملات فولاد تا پس از تعطیلات :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» تاثیر بحران اوکراین بر بازار سکه تا پایان سال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» مهم‌ترین تصمیمات تاثیر گذار در صنعت فولاد در سال جاری :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» افزایش اندک قیمت فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» قرارداد سلف موازی برای معامله‌گران میلگرد جذاب خواهد بود :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» گیلان آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» بازار آهن به استقبال نوروز رفت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» 7خوان آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» غول فولادی هند در تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» همدلی در حوزه سنگ‌آهن در آغاز 93 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» اوج و فرود سکه‌های آتی شدت گرفت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» قیمت آهن بدون تغییر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» کسب رتبه نخست بهره‌وری در بین شرکت‌های فولادی کشور :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» خطر تعطیلی معادن سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» نرخ با ثبات فولاد در بازار آزاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» گیلان آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» مدیریت صحیح منابع؛ حلقه مفقوده صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» پیش‌بینی قیمت‌های کاهشی فولاد تا پایان سال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» بنیاد تعاون ارتش هم به جمع فولادسازان می‌پیوندد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» کدام فولاد سازان مزیت رقابتی خواهند داشت؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» سردرگمی بازارفولاد در روزهای پایانی سال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» تغییر مسیر آتی سکه به سمت افزایش قیمت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» آمار دقیقی از صادرات فولاد در دست نیست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» تداوم ثبات در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» گیلان آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» افت و خیز شدید سکه‌های بازار آتی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» اختلاف سر رسیدهای «آتی» کم شد روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۵۳ تاریخ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» ظرفیت‌های مغفول ایران برای توسعه صنعت فولاد روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۵۳ تا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» پیش‌بینی ثبات قیمت فولاد در سال 2014 روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۵۳ تاریخ چاپ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» ثبات نسبی در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» تابلوی آتی سکه قرمز شد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» رشد قیمت مقاطع فولادی در بازار آزاد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بازار فولاد مجددا رو به رشد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» تداوم صعود قیمت‌ها در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» سمینار قراردادهای سلف موازی استاندارد میلگرد در بورس کالای ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» موتور غبارگیرهای ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه بومی‌سازی شد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» بازار فولاد به ثبات رسید :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» قیمت پایه کاهشی، قیمت نهایی افزایشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» بازار فولاد روی منحنی کاهشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» سمینار قرارداد سلف موازی استاندارد میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» سکه آتی مسیر دلار را ترجیح داد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت‌ آهن‌آلات به مدار نزولی بازگشت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت آهن منطقی می‌شود :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» «مدیریت ریسک» در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» بازار ساز خود را می‌زند :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» بازگشت تعادل به آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» التهاب قیمت‌ها فروکش کرد :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» حاشیه سود پایین چالش پیش‌روی فولادسازان اروپا :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» ضرر نجومی تاخیر در اجرای طرح‌های فولادی :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» رشد قیمت فولاد متوقف شد :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» آیا رشد قیمت‌ها منطقی است؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» تاکید بر ظرفیت‌سازی در صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» لزوم توجه به نتایج برگرفته از همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» پرواز قیمت آهن در بازار :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» آتی سکه معامله‌گران را شوکه کرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» میلگرد نرخ 1800 تومان را زیر پا گذاشت :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» نرخ شمش فولاد بر پایه 1650 تومان :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» دانش تولید کاتالیست فولاد بومی شد :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» تاثیرپذیری شمش از رشد قیمت محصولات فولادی :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» اونس طلا در هفته‌ای که گذشت :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» هرمزگان درحال تبدیل شدن به قطب بزرگ تولید و صادرات فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» تداوم رشد قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» هشدار به فروشندگان آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» بازار فولاد، شنبه را افزایشی آغاز کرد :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» رشد 110 تومانی شمش فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» درخشش زود‌گذر در بازار سکه؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» رینگ معاملاتی فولاد رونق گرفت :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» بازی اونس طلا با سکه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» صنعت، معدن و فروآلیاژها ضامن رشد اقتصادی کشور :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» سنگ‌آهن، بایدها و نبایدها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» پایان هفته با رشد قیمت فولاد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» قیمت ورق اکسین اهواز وکاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» توقف روند افزایش قیمت سکه :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» نقشه راه بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» تولید فولاد آلیاژی به 600 هزار تن می‌رسد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» عناوین دستاوردهای شرکت «سارایه» در دومین کارگاه آموزشی صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» بومی‌سازی صنعت فولاد ماموریت فولاد مبارکه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» آتی سکه رونق گرفت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» تداوم رشد قیمت فولاد در بازار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» اونس در هفته‌ای که گذشت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» ارائه‌ دستاوردهای گروه سارایه در چهارمین همایش صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» قیمت ورق اکسین اهواز وکاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» لبخند سکه به سهامداران بورس :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» ایران از ظرفیت سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» رشد قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» نشست رهبران کارآفرین با حضور مرد فولاد کشور :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» بایدها و نبایدهای رسیدن به رشد متوازن در زنجیره فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» آغاز به کار فاز اول طرح‌های فولادی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» الزامات و راهکارهای توسعه صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» صعود سررسید بهمن به بالای 900 هزار تومان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» ثبات دسته‌جمعی قیمت‌ها در پایان هفته :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» تحرک خریدهای پایان سال از اواخر بهمن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» اعطای سریع تسهیلات به سرمایه‌گذاران در زنجیره فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» چین 8/1 میلیارد یورو برای طرح‌های فولادی استانی، اعتبار تامین می‌کند :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» مقاومت 1285 دلاری طلا شکست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» خریداران به سراغ سررسیدهای دور رفتند :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» سیاست‌های صادرات فولاد، نیازمند نگاهی بلندمدت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» تعطیلی ۳۰ درصد شرکت‌های فولادی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» بازگشت قابلیت پوشش ریسک به آتی سکه؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» معاملات شمش بورس، پررونق‌تر از مقاطع بازار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» نوسان قیمت‌ها در آغاز هفته :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» اونس طلا، دلار و سکه در مسیر صعود :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» عملیات اجرایی بازار هوشمند آهن‌آلات آغاز شد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» روی خوش خریداران به فولاد خوزستان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» برف بازار آهن را به خواب زمستانی برد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» همگرایی یا واگرایی صنعت فولاد و بخش معدن؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» حق انتفاع 30 درصدی معادن سنگ‌آهن قطعی شد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» بازار آهن همچنان بدون تغییر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» بازار فولاد سرانجام رونق می‌گیرد؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» بازنگری در طراحی سایت بازار هوشمند آهن‌آلات (بها) :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» حرکت بازار آهن در مسیر ثبات :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» رشد تولید فولاد جهان در سال 2013 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» قیمت ورق :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» بی‌رغبتی معامله‌گران به حضور در بازار «آتی» :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» اونس در هفته‌ای که گذشت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» نوسان اندک قیمت‌ها برای دومین روز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» پافشاری «آتی» به ریزش‌های تدریجی ادامه دارد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» ریسک مصوبات را کاهش دهید! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» کاهش قیمت‌ها در نخستین روز هفته :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» سکه باز هم تابع اونس طلا شد؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» ثبات شکننده قیمت‌آهن آلات :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» عرضه قراضه آهن در بورس کالای ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» ثبات نسبی قیمت‌ها در پایان هفته :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» راه یافتن به بازارهای جهان دور از دسترس نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» آتی سکه انتظار صعود قیمت ندارد :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» قیمت‌ها‌ در بازار آهن ثابت بود :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» بازار فولاد در مسیر تثبیت؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» قیمت بروز تیراهن :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» فولاد مبارکه اصفهان مصمم به حفظ سهم 50 درصدی تولید فولاد در کشور :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» عوارض صادرات سنگ‌آهن، عارضه تولید است :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» قیمت ورق اکسین اهواز و کاویان :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» اونس در هفته‌ای که گذشت :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» نوسان اندک قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» چینی‌ها به دنبال سنگ‌آهن ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» شمش1380 تومانی فولاد خوزستان :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» هفته‌ای پرفراز و نشیب برای ارز و سکه :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» آینده مبهم بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قراضه، طلای استراتژیک صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» پیشنهاد حق انتفاع 15 درصدی از فروش کنسانتره سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» نافرمانی سکه از اونس طلا :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» عقب‌نشینی خریداران از معاملات رینگ فولاد :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» کاهش قیمت از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» بازار فولاد، کماکان در انتظار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ترمز کاهش قیمت‌ها کشیده شد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» مجموعه فولاد مبارکه رتبه نخست را درتولید فولاد کشور دارد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» ثبات نسبی در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» تشدید افت قیمت در بازار ارز، سکه نقدی و آتی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» بازار نیازمند کاتالیزور است :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» بازار آهن در کف قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» صادرات فولاد کشور از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» کاهش نرخ سکه و ارز در بازار :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت انواع مقاطع بخش خصوصی (درب کارخانه) :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» هفته گذشته در بازار فلزات پایه چه گذشت؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» قیمت بروز تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» بازگشت بازارهای ارز و سکه به تعادل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» دومینوی کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» مغایرت مصوبه تلفیق در بهره مالکانه با خواست وزارت صنعت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» تداوم ریزش قیمت سکه‌های آتی با شیب ملایم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» کاهش اندک قیمت‌ها در بازارآهن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» حل مشکلات صنعت فولاد‌سازی با انتقال به جنوب کشور :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» بازار در انتظاراجرایی شدن توافق ژنو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» زمان مناسبی برای وضع عوارض سنگ‌آهن نیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» مجلس چه طرحی برای سنگ‌آهن دارد؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» قیمت نادوانی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» کاهش قیمت آهن آلات در بازار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» افت چشمگیر قیمت سکه‌های آتی پس از مدت‌ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» ورود قیمت‌ها به کانال کاهشی جدید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» آغاز هفته با ثبات نسبی قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» افزایش قیمت سکه‌های نقدی و آتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» نیم نگاه سکه آتی به وقایع تاثیرگذار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» فولاد مبارکه، بزرگ‌ترین تولید‌کننده آهن اسفنجی جهان شد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ایجاد شورای آهن و فولاد کشور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» قیمت تیرآهن کاهش یافت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خوش‌بینی «آتی» تداوم خواهد داشت؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» وقایع مهم پیش روی سکه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ثبات نسبی قیمت آهن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» تغییردر اساسنامه و اعضای هیات مدیره آهن و فولاد میلاد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» بازگشت تیرآهن به مدار کاهشی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» تداوم نوسان محدود در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» اونس 2014 را چگونه آغاز کرد؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» ثبات نسبی قیمت آهن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» نخستین کارخانه بومی تولید طلا آماده بهره‌برداری شد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» آمادگی تامین سنگ‌آهن ذوب‌آهن اصفهان به قیمت رقابتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» نوسان قیمت‌ها میزان تقاضا را افزایش داد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» رشد اندک قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» نمایان شدن رکود در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» بازگشت ثبات و سکون به بازار آتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» ضرورت توازن در طرح توسعه فولاد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» گزارش مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از رشد تولید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» بازار آتی سکه، اندکی رونق گرفت :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» امیدهای جهانی به افزایش قیمت طلا؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» قیمت آهن بدون تغییر :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» همزمان با افت حجم معاملات بازار آزاد صورت گرفت :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» کاهش قیمت فولاد در نخستین روز هفته :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» افزایش قیمت سکه‌های نقدی و آتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» تغییر مسیر در بازار آهن؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» احتمال افزایش قیمت آهن‌آلات :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» رشد معاملات محصولات فولادی در بورس کالا :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» دلار بازیگر اصلی میدان خواهد شد؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» وضع عوارض به بهای رکود در تولید سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» نگاه درآمدی دولت به صادرات سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» رشد قیمت شاخه سنگین‌های بازار :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» کاهش چشمگیر حجم و ارزش معاملات سکه آتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» کاهش قیمت مقاطع فولادی :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» پیش بینی کف قیمتی جدید برای مقاطع :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» بهترین یا بدترین زمان خرید طلا؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» آزادسازی سنگ‌آهن منتفی است :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» نوسان اونس طلا در محدوده 1200 دلار :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» صنعت فولاد، صنعت نفتی دیگر است :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» مزیت‌های سامانه بازار هوشمند آهن‌آلات ایرانیان :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» ابتدای هفته و ثبات قیمت فولاد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» فولادسازان و چالش‌‌های جدید آنها :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» تولید فولاد ایران از مرز 14 میلیون تن گذشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» سکه فرصت ریزش بیشتر نداشت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» نبض معاملات آهن خواهد تپید؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» ثبات شکننده قیمت‌ها در بازار مقاطع :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» سکه به 800 هزار تومان نزدیک می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» قمیت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» قیمت ورق اکسین :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» مقاومت فولادسازان در برابر کاهش قیمت :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» سکه‌های آتی پتانسیل جهش دارند؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» نوسان اندک قیمت‌ها از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» هیچ انتظاری برای افزایش قیمت سکه وجود ندارد :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» ثبات در بازار حکمفرما شد :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» چین، همچنان می‌تازد :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» شمش در بندر امام، 1490 تومان! :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» انتشار شایعات، بازار فلزات رنگی را صعودی کرد :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» تداوم موج کاهش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» ویژگی‌های چهارمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» بهای سکه‌های آتی، تنها اندکی افزایش یافت :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» تداوم کاهش قیمت‌ها در بازار بی‌رونق :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» حرکت بازار فولاد در یک چرخه معیوب! :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ضعف «اونس و دلار» و دست و پای بسته «آتی» :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» نقش بسزای همایش فولاد بر تصمیم‌گیری فعالان فولاد و معدن :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» نمای بازار بتن ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» بازار فولاد ثبات نسبی داشت :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» اصرار بازار بر ثبات قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» بازار آهن گرفتار در پیچ و خم بی‌رونقی :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» بازار فولاد همچنان در سراشیبی قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» سررسیدهای آتی سکه، زوج می‌شود :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» شمش وارداتی در آستانه قیمت 1500 تومانی؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» کاهش دسته جمعی قیمت‌ها در بازارفولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» نگاهی به مدل توسعه صنعت فولاد در کره‌جنوبی :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» نوسان اندک بازارهای نقدی و آتی سکه :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» ثبات و سکوت بازار فولاد دنباله‌دار شد :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» راه‌اندازی قراردادهای آتی جدید در بورس کالا :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» سقوط آرام بازار فولاد! :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» تلاش سکه برای ترکیدن حباب منفی ناکام ماند :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» بهای اونس طلا به 1212 دلار هم رسید :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» ثبات قیمت‌ها به پایان هفته کشیده شد :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» جان‌بخشی به صنعت و بازار فولاد با تحقق اصل 44 :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» تداوم ثبات نسبی در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» آثار مثبت مذاکرات ژنو بر صنعت فولاد در بلند‌مدت :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» واکنش بازار آتی سکه به ریزش شدید اونس طلا :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تداوم ثبات نسبی در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» ثبات قیمت مقاطع و شمش وارداتی :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» باز هم اونس طلا فرمان را به دست گرفت :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» تغییر سه قانون مهم در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» ثبات نسبی بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» کاهش مصرف انرژی، چالش صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» بد اقبالی به دنبال فولادی‌ها :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» شیب ملایم افزایشی آتی ادامه دارد :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» نوسان قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» ششمین مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان معرفی شد :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» بازار آهن در تقابل واقعیات و انتظارات :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» تغییر سه قانون مهم در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٩
» توافق ژنو، فولاد را شوکه کرد :: ۱۳٩٢/٩/٩
» خداحافظ بازار طلا! :: ۱۳٩٢/٩/٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٧
» تزریق بودجه‌های عمرانی و تسهیل صادرات بازار فولاد را از رکود خارج می‌کند :: ۱۳٩٢/٩/٧
» تعرفه صادرات نبشی و ناودانی آزاد شد :: ۱۳٩٢/٩/٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٦
» سکوت بازار فولاد و کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٩/٦
» سیر نزولی فولاد در بازار داخل :: ۱۳٩٢/٩/٦
» صعود سکه نقدی، از آتی پیشی گرفت :: ۱۳٩٢/٩/٦
» تصمیمی برای قیمت سنگ‌آهن گرفته نشده است :: ۱۳٩٢/٩/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٥
» تشدید افت و خیز آتی در پی نوسانی شدن سکه نقدی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» همزمان با نزولی شدن نرخ ارز صورت گرفت :: ۱۳٩٢/٩/٥
» روند کاهشی قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/٥
» از سوی رییس هیات مدیره فولاد کرمانشاه مطرح شد: :: ۱۳٩٢/٩/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٩/٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٤
» کاهش قیمت فولاد در پی توافق هسته‌ای :: ۱۳٩٢/٩/٤
» آرامش آتی سکه به‌هم خورد :: ۱۳٩٢/٩/٤
» شیب نزول فولاد تندتر شد :: ۱۳٩٢/٩/٤
» مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان ابقا شد :: ۱۳٩٢/٩/٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٩/۳
» تداوم کاهش قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٩/۳
» کمک به تولید با صادرات محصولات فولادی :: ۱۳٩٢/٩/۳
» بازگشت هیجان به آتی سکه :: ۱۳٩٢/٩/۳
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٩/٢
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٩/٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٩/٢
» الگوبرداری سکه از اونس طلا شدت گرفت :: ۱۳٩٢/٩/٢
» مقاطع فولاد، روی شیب کاهشی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» بلاتکلیفی اونس، آتی را سردرگم کرد :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» تعلل خریداران ادامه یافت :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» روزهای خطرناک برای طلا :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» کاهش قیمت شمش و مقاطع در بازار :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» بازار ورق چین رو به پایین :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» بازار سنگ‌آهن در هفته گذشته :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» تداوم روند کاهشی قیمت تیرآهن و میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» ثبات قیمت در بازارفولاد :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» زیر پای اونس خالی می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ضرورت تدوین نقشه راه برای صنعت فولاد :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ریزش آتی کمی شدت گرفت :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» روند کاهشی قیمت در بازار بی‌رونق فولاد :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» روند کاهشی قیمت در بازار بی رونق فولاد :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» حرکت بازار آهن در مسیر رسیدن به تعادل؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» تغییر ساعت معاملات آتی سکه :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» آتی سکه، همچنان پوشش‌دهنده ریسک است :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» پیشنهاد عرضه نقدی سکه در بورس همچنان روی میز بانک مرکزی :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» رکود شدید در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» بازار آهن دستخوش ابهام و امیدواری :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» چرا باید در بازار آتی سکه بمانیم؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» طلای جهانی، آتی را به کجا می‌برد؟! :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» بازار قراضه به سمت صعود :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» استقبال بازار فولاد از تعطیلات پیش رو :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» بازار آهن؛ در انتظار رونق یا تداوم رکود؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» هیجان بازار آتی، زودگذر بود :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» رغبت سرد معامله‌‌گران برای خرید مقاطع :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» تداوم کاهش مقاطع و رشد ورق :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» قبمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» تیرآهن به کاهش خود ادامه داد :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ریزش‌های آتی سکه شدت گرفت :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» کاهش 10تا 15 تومانی میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» سنگ‌آهن و نگرانی‌های فولاد سازان :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» قیمت جهانی فولاد افزایش نمی‌یابد :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» آخرین وضعیت سودآوری فولاد مبارکه :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» میلگرد در فاز مقاومتی :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» بازار آرام در آستانه مذاکرات :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» پایان هفته با ثبات قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» در انتظار گذر از آرام‌ترین دوره فعالیت بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» سه ماه آینده قیمت فولاد باثبات! :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» نوسان اندک قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» مقاومت بازار آهن در برابر کاهش قیمت :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» آتی به ریزش ملایم خود ادامه داد :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» باز هم اونس طلا به آتی جهت داد :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» بازار فولاد بر روی منحنی ثبات :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» مذاکرات پایان هفته، آتی را تکان خواهد داد؟ :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» تقاضا برخلاف قیمت کاهش یافت :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» کاهش قیمت به شمش رسید :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» صادرات فولاد، بهترین راه خروج از رکود :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» قیمت مقاطع کاهشی و ورق افزایشی بود :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» آتی «فقط» از اونس دستور می‌گیرد :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» دستاوردهای فولادی سفر به چین :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» تداوم حرکت بازار مقاطع و شمش، روی موج کاهشی :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٩
» فولاد خوزستان سرانجام عقب‌نشینی کرد! :: ۱۳٩٢/۸/٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٩
» خصوصی‌ها‌ قیمت‌ها را ثابت نگه داشتند :: ۱۳٩٢/۸/٩
» موج کاهش قیمت به شمش رسید :: ۱۳٩٢/۸/٩
» نوسانات طلای جهانی، مسیر سکه آتی را روشن می‌کند :: ۱۳٩٢/۸/٩
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/۸
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/۸
» واگذاری 80 درصدی هفت طرح فولادی :: ۱۳٩٢/۸/۸
» بازار فولاد قفل شده :: ۱۳٩٢/۸/۸
» تحرک بازار فولاد به صفر نزدیک شد :: ۱۳٩٢/۸/۸
» معامله‌گران آتی از بورس کالا چه می‌خواهند؟ :: ۱۳٩٢/۸/۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٧
» قیمت ورق اکسین هواز :: ۱۳٩٢/۸/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٧
» ادامه رکود فزاینده و مستمر در بازار آهن :: ۱۳٩٢/۸/٧
» مقاومت شدید تولید‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/۸/٧
» شرایط حاکم بر بازار فولاد کشور تهدید است یا فرصت؟ :: ۱۳٩٢/۸/٧
» آتی سکه، همچنان بدون نوسان قیمتی :: ۱۳٩٢/۸/٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/۸/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٦
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٦
» احتیاط بازار برای کاهش قیمت :: ۱۳٩٢/۸/٦
» مقاطع تحت فشارهای کاهنده قیمت :: ۱۳٩٢/۸/٦
» در زمان ثبات بازار آتی سکه، چه باید کرد؟ :: ۱۳٩٢/۸/٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٥
» صف‌های سنگین کی به آتی سکه باز‌می‌گردد؟ :: ۱۳٩٢/۸/٥
» بازار در شرف یک تصمیم تازه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/۸/٥
» فولاد بار دیگر روی موج کاهشی قرار گرفت :: ۱۳٩٢/۸/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۸/٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/۸/٤
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/٤
» یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/۸/٤
» شوک پایان هفته در بازار مقاطع! :: ۱۳٩٢/۸/٤
» اونس طلا، طلایه دار بازارهای داخلی :: ۱۳٩٢/۸/٤
» ریزش نرخ آهن‌آلات در پاسخ به کاهش نرخ دلار :: ۱۳٩٢/۸/۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۸/۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» رکود با بازار فولاد عجین شده :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» بازار آهن همچنان در انتظار مشوق‌های خرید :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» بازار آتی سکه، منطقی‌تر، اما کم هیجان‌تر از همیشه :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» بازار فولاد مصمم به تثبیت نرخ :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» تداوم روند ثبات قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» چشم‌انداز مثبت صنعت فولاد کشور در سال آینده :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» معامله 3270 میلیارد ریالی قراردادآتی سکه :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» بازار فولاد همچنان بر منحنی ثبات :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» پمپ‌های واحد نورد گرم فولاد مبارکه بومی‌سازی شد :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» نیم‌نگاه بازار ارز و سکه به رویدادهای اخیر :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» بازار آهن قراضه به کجا چنین شتابان؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» تبریک عید سعید قربان :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» بازار آهن در مسیر تثبیت قیمت‌ها گام برداشت :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» بازار فولاد بدون نوسان بود :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» تجدیدنظر در استانداردهای ملی میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» جهت اصلی بازار آتی، چه وقت نمایان می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» رشد زیاد قیمت تیرآهن از ابتدای تابستان :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» چه عاملی می‌تواند بازار خواب‌آلود را بیدار کند؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» نوسان اندک قیمت از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» موانع صادرات فولاد برداشته شد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» رقابت خریداران در تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» ریزش شدید اونس طلا، بازار آتی را کاهشی کرد :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» کارخانه یک میلیون تنی فولاد سیرجان تا سال 94 احداث می‌شود :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» سایه رکود همچنان بر بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» بازار آهن، در آرامش و سکوت است :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» رشد 5/6 درصدی تولید فولاد :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» اونس طلا در تب و تاب؛ بازار تهران در آرامش :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» علل کاهش مصرف فولاد در 6 ماه نخست سال 92 :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» پیشنهادهایی برای توسعه فرآوری سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» تداوم رکود و ریزش قیمت‌ها در پایان هفته کاری فولادی‌ها :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» نقطه پایان انتظار آتی برای جهت‌گیری، کجاست؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» توانایی فولاد هرمزگان برای عرضه تا 30 هزار تن تختال در رینگ فولاد :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» بازگشت ثبات قیمت در پایان هفته :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» سکه آتی همچنان سردرگم است :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» کاهش اندک قیمت‌ها در بازار مقاطع :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» فولاد همچنان در سرازیری :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» قیمت میلگرد ساده کاشان :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» بازار آتی سکه، به دنبال مسیر می‌گردد :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» بازار آهن به دنبال فرصتی برای افزایش قیمت :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» بازار مقاوم فولاد در برابر نوسان قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ورق اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ورق سیاه در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» آتی سکه، آرام و با طمأنینه در مسیر صعود :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» عرضه‌های فولادی با سردی خریداران روبه‌رو شد :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» مقاومت تولید‌کنندگان در برابر تغییر قیمت :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» فعالان فولاد کشور خواستار حمایت جدی از سوی دولت شدند :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» جنب‌و‌جوش از آتی سکه گرفته شد :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» نوسان محدود قیمت فولاد :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» آغاز عملیات اجرایی مهندسی و ساخت تجهیزات طرح فولاد آلیاژی خاتم :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» هشت رکورد تولید ماهانه در شرکت فولاد خوزستان شکسته شد :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» مچ‌اندازی سبز و قرمز در تابلوی معاملات آتی سکه :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» قیمت ورق اکسین در اهواز :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» رینگ فولاد، تقاضای واقعی نداشت؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» بازار جهانی طلا در بیم و امید :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» شمش آهن و فولاد ارفع از شنبه در بازار :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» تنها 5 درصد از ذخایر سنگ‌آهن در اختیار بخش خصوصی است :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» بازار فولاد رشد قیمت را تجربه کرد :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» کاهش نوسانات بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» سامانه «بها» متضمن تجارت الکترونیک بازار آهن :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٧/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٩
» نوسان اندک نرخ برخی مقاطع فولادی :: ۱۳٩٢/٧/٩
» نمای بازار بتن ایران :: ۱۳٩٢/٧/٩
» تثبیت نرخ ارز کلید رونق بخشی معاملات آهن :: ۱۳٩٢/٧/٩
» آتی سکه باز هم از اخبار مثبت جهت گرفت :: ۱۳٩٢/٧/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۸
» قیمت ورق سیاه در تهران :: ۱۳٩٢/٧/۸
» بازار آتی سکه احساسی پیش می‌رود؟ :: ۱۳٩٢/٧/۸
» مقاومت فولادسازان در برابر هیجانات نرخ دلار :: ۱۳٩٢/٧/۸
» تلاش‌ها برای آزادسازی صادرات فولاد قوت گرفت :: ۱۳٩٢/٧/۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٧
» سه هزار واحد صنعتی مصرف‌کننده محصولات فولاد مبارکه :: ۱۳٩٢/٧/٧
» بازار آتی هیجان خود را کنترل کرد :: ۱۳٩٢/٧/٧
» راه‌اندازی سایت بها و تحرک معاملات آهن :: ۱۳٩٢/٧/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٤
» بهای آهن آلات پس از ترمز ارز کاهشی است یا افزایشی؟ :: ۱۳٩٢/٧/٤
» خریداران وارد بازار شدند :: ۱۳٩٢/٧/٤
» بازار آهن در سکوت و تردید :: ۱۳٩٢/٧/۳
» پنج‌شنبه قیمت آتی به کف می‌رسد؟ :: ۱۳٩٢/٧/۳
» خام‌فروشی سنگ‌آهن و وجود ظرفیت‌های خالی واحدهای فولادسازی :: ۱۳٩٢/٧/۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/۳
» بازار فولاد در انتظار خبرهای خوش آتی :: ۱۳٩٢/٧/۳
» قیمت بروز میلگردساده :: ۱۳٩٢/٧/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٧/٢
» تولید سنگ آهن با رعایت اصل رقابت‌پذیری :: ۱۳٩٢/٧/٢
» تداوم روند نزولی قیمت مقاطع فولادی :: ۱۳٩٢/٧/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٧/۱
» بازار آهن بازهم بر مدار کاهشی چرخید :: ۱۳٩٢/٧/۱
» کف قیمت‌ها کجاست؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» صادرات فولاد برای تولید‌کنندگان؛ بدون قید و شرط :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» بازار آهن دستخوش نوسانات نرخ ارز؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» توجه به تجارب دنیا در سیاست‌گذاری‌های صنعت و معدن کشور :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» پیامک روزانه قیمت ها :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» ثبات قیمت به پایان هفته کشید :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» نمای بازار بتن ایران :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» امتناع از فروش، نصیب متقاضیان شد :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» قیمت بروزمیلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» ریزش‌های آتی، تا کی ادامه دارد؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» قیمت فولاد ثبات داشت :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» ریزش‌های آتی، تا کی ادامه دارد؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» ریزش‌های آتی، تا کی ادامه دارد؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» قیمت بروزمیلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ثبات قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» انصراف از خرید، سیاست معامله‌گران در رینگ فولاد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» عواملی که تغییرات بازار طلا را رقم می‌زنند :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» ایجاد اتحادیه تخصصی رهیافت توسعه بخش تعاون در صنعت فولاد کشور :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» نگرانی از تداوم رکود در بازار آهن :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» همه چیز برای رونق هر چه بیشتر معاملات آتی فراهم است :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» تقویت بازار فولاد، در تعادل تجاری :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» تاثیر ناآرامی‌های خاورمیانه بر بازار سنگ آهن و بیلت :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» بازار آهن چشم انتظار اصلاح بودجه؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» نمای بازار بتن ایران :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قدم بعدی آتی، پس از یک ریزش شدید چیست؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» پیامک روزانه قیمت ها :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت شمش و مقاطع تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازارآزاد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» لزوم ایجاد توازن در حلقه‌های مختلف تولید فولاد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» بازار فلزات پایه در انتظار و تردید :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» رشد اندک قیمت‌ها در آغاز هفته :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٩
» رکود همچنان حکمفرماست :: ۱۳٩٢/٦/٩
» صادرات محصولات فولادی را آزاد کنید :: ۱۳٩٢/٦/٩
» نمای بازار بتن ایران :: ۱۳٩٢/٦/٩
» حجم معاملات آتی سکه، رکورد شکست :: ۱۳٩٢/٦/٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٧
» رشد 442 درصدی معاملات صادراتی سنگ آهن در بورس کالا :: ۱۳٩٢/٦/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/٧
» تحولات منطقه، تعیین‌کننده روند آتی سکه :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٦
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٦/٦
» طلا در روزهای بی‌ثبات :: ۱۳٩٢/٦/٦
» ثبات نسبی در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٦/٦
» پنج برابر نیاز واقعی، واردات صورت گرفت! :: ۱۳٩٢/٦/٦
» آتی سکه، با قدرت در مسیر صعود :: ۱۳٩٢/٦/٦
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/٦
» قیمت تیر اهن :: ۱۳٩٢/٦/٥
» قیمت تیر اهن :: ۱۳٩٢/٦/٥
» قیمت تیر اهن :: ۱۳٩٢/٦/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٦/٥
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٦/٥
» خروج بازار از رکود بعد از تعطیلات تابستانی :: ۱۳٩٢/٦/٥
» تداوم رکود و خطر ورشکستگی آهن فروشان؟ :: ۱۳٩٢/٦/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/٥
» کاهش جزئی نرخ فولاد در بازار غیر‌رسمی :: ۱۳٩٢/٦/٥
» معاملات سبز آتی، در شروع هفته :: ۱۳٩٢/٦/۳
» سهام به جای خود، فولاد به جای خود! :: ۱۳٩٢/٦/۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٦/۳
» صرفه جویی 22 میلیارد ریالی در واحد انباشت و برداشت ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته :: ۱۳٩٢/٦/۳
» تداوم ثبات قیمت‌ها در بازار غیر‌رسمی :: ۱۳٩٢/٦/۳
» بازارهای جهانی فولاد در چه حالند؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢
» رکود تقاضا، ثبات قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٦/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» تحرک صنعت فولاد مستلزم تحرک در صنایع پایین‌دستی :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» بازار آرام آتی، در میان خبرهای متنوع اقتصادی :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» قیمت ورق سیاه در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» قیمت ورق فولاد اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» بازار آتی، منطقی پیش می‌رود :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» پیامک روزانه قیمتها :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» بازارهای جهانی فولاد، چشم‌انتظار محرک‌هایی از جانب تقاضا :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» روند عاقلانه آتی در نوسانات داخلی و جهانی :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت ورق فولاد اکسین اهواز :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» ثبات نسبی قیمت در بازار غیررسمی فولاد :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» کاهش قیمت سر رسیدهای آتی بر خلاف انتظار :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» نبود تقاضا، گره بازار آهن :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» تولید سنگ‌آهن با 5 درصد افزایش همراه شد :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» سررسید تازه وارد، خلاف جهت بازار حرکت کرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» کف قیمت‌ها در بازار فولاد کجاست؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت ورق بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» آیا حجم قراردادها در انتظار رکورد جدیدی است؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» فولاد در سراشیبی قیمت :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» تب انتظار بازار آهن فروکش نکرده است :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» روند رو به رشد معاملات سکه آتی در سال‌جاری‌ :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» ساز بازار آهن کوک نیست! :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دستیابی به رکورد کیفی تولید تختال فولادی در فولاد هرمزگان :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٩
» بازار سنگ آهن در معرض ریسک‌های سیستماتیک :: ۱۳٩٢/٥/٩
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٩
» بازار سنگ آهن در معرض ریسک‌های سیستماتیک :: ۱۳٩٢/٥/٩
» روزهای سرد بازار آهن در گرم‌ترین روزهای تابستان :: ۱۳٩٢/٥/٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٧
» ثبات نسبی در بازار مقاطع فولادی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» بازار طلا در انتظار گزارش‌های مهم :: ۱۳٩٢/٥/٧
» بازار آهن قراضه نیازمند بازنگری جدی و اساسی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» التهاب قیمت آهن‌آلات متاثر از صعود نرخ ارز :: ۱۳٩٢/٥/٧
» آتی سکه، با آرامش در مسیر صعود :: ۱۳٩٢/٥/٧
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بهای آهن‌آلات صعودی می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٥/٦
» رشد 15 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن و 9 درصدی تولید شمش فولادخوزستان :: ۱۳٩٢/٥/٦
» اونس افزایش قیمت را ترجیح می‌دهد :: ۱۳٩٢/٥/٦
» بازیگران جدید در بازار معاملات آتی سکه :: ۱۳٩٢/٥/٦
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت ورق در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٥
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٥
» گذر از چالش مالیات در صنف آهن، چگونه؟ :: ۱۳٩٢/٥/٥
» افزایش حجم و ارزش معاملات آتی سکه در هفته گذشته :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/۳
» تداوم کاهش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩٢/٥/۳
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/۳
» جو فروش از بازار آتی رخت بربسته است؟ :: ۱۳٩٢/٥/۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/٢
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/٢
» تولید فولاد خام و محصولات فولادی خصوصی‌ها در بهار :: ۱۳٩٢/٥/٢
» ذوب آهن به تولیدکننده محصولات فولادی خاص تبدیل می‌شود :: ۱۳٩٢/٥/٢
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٥/٢
» امکان حضور اشخاص حقیقی در معاملات رینگ فولاد :: ۱۳٩٢/٥/٢
» سکه آتی با ثبات همراه بود :: ۱۳٩٢/٥/٢
» «ایمیدرو» باید دیدگاهش را عوض کند :: ۱۳٩٢/٥/٢
» «ایمیدرو» باید دیدگاهش را عوض کند :: ۱۳٩٢/٥/٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٥/۱
» کمبود تقاضا اجازه بهبود به بازارهای فولاد نمی‌دهد :: ۱۳٩٢/٥/۱
» بازار آهن در پیچ و خم نوسان قیمت :: ۱۳٩٢/٥/۱
» روند افزایشی قیمت‌ها کلید خورد :: ۱۳٩٢/٥/۱
» صعود قیمت سررسیدهای آتی سکه :: ۱۳٩٢/٥/۱
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» قیمت محصولات فولادی بخش خصوصی :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» بورس کالای ایران قابلیت راه‌اندازی بازار طلا را دارد :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» بازار جهانی طلا امیدوار از سیاست‌های حمایتی آمریکا :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» رکورد جدید در حجم قراردادهای آتی سکه :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد برگزار شد :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» نمای بازار مقاطع ایران :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» تاثیر یک عامل غیرمترقبه بر بازار سنگ‌آهن :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» پیش‌بینی استقبال از عرضه‌های فولاد بورس کالا :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» رشد ۶۸ درصدی بومی‌سازی تجهیزات صنعت فولاد در فولاد مبارکه :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» ثبات قیمت آهن در مبادلات ابتدای هفته :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» انبارهای خالی آهن نوید پر شدن نمی‌دهند :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» حجم قراردادهای «آتی» اوج گرفت :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» رونق معاملات محصولات فولادی در بورس کالا طی هفته گذشته :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» امید به بهبود تدریجی تقاضای جهانی فولاد :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» افزایش حجم و ارزش معاملات آتی سکه :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» استراتژی بازار آتی تا تحلیف رییس‌جمهور :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» بازار آهن سردتر از همیشه به انتظار نشست :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» قیمت آهن به کف رسید :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» بازار جهانی فولاد و انتظارات تحلیلگران :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» افزایش14 درصدی تولید سنگ‌آهن جلال آباد :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» رینگ فولاد موفق‌تر از بازار آزاد عمل کرد :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آرامش سرمایه‌گذاران در بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» هزینه صادرات برای تولید‌کنندگان ایرانی بالا است :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» قیمت میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» مشوق‌های جدید، از دیروز اعمال شد :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» بازار آهن همچنان در بلاتکلیفی :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن سنگان به ظرفیت اسمی تولید روزانه رسید :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» معاملات 157 تولیدکننده بزرگ فولادی الکترونیکی شد :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» تردید معامله‌گران بازار آهن چه زمانی به پایان می‌رسد؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» قیمت‌های فولاد و مقاطع بخش خصوصی کشور :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» رونق صنعت فولاد در گروی تحرک پروژه‌های عمرانی :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» طلسم حجم معاملات شکسته نشد :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» فروش ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» تداوم روند کاهشی و رکود بازارآهن :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» کلید رونق معاملات آتی سکه کجاست؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» ابهامات بازار و چند راهی تصمیم‌گیری در معاملات آهن! :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» بازار هوشمند آهن الات رونمایی شد :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» بازار آتی سکه به استانداردهای جهانی نزدیک می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» بازار آهن چشم انتظار محرک‌های تقاضا :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» قیمت تیرآهن ترک :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» بازار آهن در سراشیبی افت قیمت :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» موقعیت‌های باز، منتهی به خرید خواهد شد یا فروش؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» شورای رقابت به بازار فولاد هم ورود می‌کند؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» دورنمای هفتگی بازارهای جهانی :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» خوش‌بینی تجار به کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» تلاش بورس کالا برای رونق بخشی به بازار آتی سکه :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» فرصت‌های مغتنم در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» ۱۳٩٢/٤/۱۳ :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» قیمت ورق st37 در اصفهان :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» قیمت بروز میلگرد ساده :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/٤/۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/٤/۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/٤/۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/٤/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٤/۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» قیمت تیرآهن صفا توس :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» قینت بروز نبشی :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» بازار شمش ومقاطع فولادی تولیدکنندگان خصوصی :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٩
» سایه سنگین رکود بر بازار فلزات :: ۱۳٩٢/۳/٩
» معاملات پررونق شمش در پس چشم‌انداز مبهم بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۳/٩
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران (کیلو/ ریال و شاخه/ ریال) :: ۱۳٩٢/۳/٩
» تداوم رشد قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۳/٩
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۳/۸
» شمش 1815 تومانی در بازار :: ۱۳٩٢/۳/۸
» ریزش قیمت‌ها در پی رکود بازار آهن :: ۱۳٩٢/۳/۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٧
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/۳/٧
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۳/٧
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/۳/٧
» حرکت‌های صعودی قیمت آهن آلات :: ۱۳٩٢/۳/٧
» رشد قیمت‌ها از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩٢/۳/٧
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۳/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٦
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/۳/٦
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/۳/٦
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/۳/٦
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/۳/٦
» شمش فولاد رشد قیمت داشت :: ۱۳٩٢/۳/٦
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۳/٦
» محرک‌ها و بازارسازی‌های جدید در راه بازار فولاد؟ :: ۱۳٩٢/۳/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٥
» نوسان قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۳/٥
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/۳/٥
» بازار مقاطع و ورق در ایران :: ۱۳٩٢/۳/٥
» افزایش قیمت تیرآهن ادامه خواهد داشت؟ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٤
» پویایی از بازار رخت بر بسته! :: ۱۳٩٢/۳/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۳/٢
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/۳/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» ثبات قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» نوسان اندک قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» حجم معاملات فولاد در کف! :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» قیمت ورق سیاه st37 در تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» تداوم ثبات نسبی فولاد در بازار غیررسمی :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» معاملات سلف همچنان حاکم بازار :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» قیمت تیر آهن H :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» قیمت ورق آجدار :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» عرضه‌ها بی‌تقاضا ماند! :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» عرضه مقاطع فولادی بدون نوسان قیمت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» ورق فولادی فوق کششی صنایع خودروسازی در فولاد مبارکه تولید شد :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» کاهش فولاد در بازار غیررسمی :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت بازار آزاد اصفهان 21/02/1392 :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت بیلت محکم ایستاد :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» بازار فولاد هنوز سرد است :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» قیمت ورق در بنگاه تهران :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» عرضه فولاد خصوصی‌ها بدون نوسان قیمت :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» شمش فولاد برد :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» فرآیند معامله اوراق سلف نفتی؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» قیمت بروزمیلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار غیررسمی :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» آغاز درخشش فولاد :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» قیمت ورق در بنگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» قیمت ورق سیاه st37 در تهران :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» آغاز سرد فولاد در هفته‌های گرم :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» آغاز هفته با ثبات قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» قیمت بازار آزاد اصفهان 14/02/1392 :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» پایان هفته با ثبات نسبی قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» پایان هفته با ثبات نسبی قیمت‌ها :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» قیمت بازار آزاد اصفهان 11/02/1392 :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» v :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» آتی به روند کاهشی خود ادامه داد :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/٩
» قیمت بازار آزاد اصفهان مورخ: 08/02/1392 :: ۱۳٩٢/٢/٩
» رکورد جدید تولید فولاد خوزستان در فروردین امسال ثبت‌ شد :: ۱۳٩٢/٢/٩
» فولاد و آغاز چشم‌انداز روشن بازار؟ :: ۱۳٩٢/٢/٩
» ثبات نسبی قیمت‌ها از سوی فولادسازان :: ۱۳٩٢/٢/٩
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٩
» رشد 70 درصدی تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان :: ۱۳٩٢/٢/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۸
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آتی به سمت صعود تغییر جهت داد :: ۱۳٩٢/٢/٥
» توافق آهن فروشان با سازمان مالیاتی در رکود بازار :: ۱۳٩٢/٢/٥
» نوسان اندک قیمت فولاد در بازار غیررسمی :: ۱۳٩٢/٢/٥
» تازه‌ترین نظرسنجی رویترز از روند بهای طلا :: ۱۳٩٢/٢/٥
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران (4/2/92) :: ۱۳٩٢/٢/٥
» کاهش قیمت فولاد در شمال اروپا :: ۱۳٩٢/٢/٥
» افزایش 14 درصدی تولید فولاد ایران :: ۱۳٩٢/٢/٤
» میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/٤
» هزینه‌های تولید فولاد افزایش می‌یابد :: ۱۳٩٢/٢/٤
» آمادگی ایمیدرو برای واگذاری طرح فولاد شادگان به شرکت فولاد خوزستان :: ۱۳٩٢/٢/٤
» افتتاح دوپروژه عظیم در ذوب‌آهن با حضور رییس‌جمهور :: ۱۳٩٢/٢/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/٢/۱
» پنج طرح بزرگ در فولاد مبارکه آماده افتتاح است :: ۱۳٩٢/٢/۱
» میانگین قیمت میلگرد در انبارهای تهران :: ۱۳٩٢/٢/۱
» نوسان قیمت‌ها در آخرین روز مبادلاتی فروردین‌ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» آتی سکه پا به پای جهانی نرفت :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» فروردین راکد بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» سایه انتخابات بر بازار فولاد :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت بازار آزاد اصفهان مورخ: 28/01/1392 :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» نوسان قیمت‌ها به پایان هفته رسید :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» طرح‌های مهر ماندگار ذوب آهن اصفهان در مرحله پایانی قرار دارد :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» قیمت شمش و مقاطع فولادی شرکت‌های خصوصی :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» عملیات اجرایی مجتمع فولاد خمین آغاز شد :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» ایجاد مرکز تحقیقات جامع صنعت فولاد ضروری است :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» از سرکشی اول هفته تا آرامش آخر هفته :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» دستیابی به ظرفیت تولید 12 میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» ثبات نسبی مقاطع فولادی در بازار غیررسمی :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» اولین عرضه تیرآهن در سال جدید :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سه ماه پر نوسان برای فلزات :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» واحد کروم غلتک‌های نورد سرد در فولاد مبارکه راه‌اندازی شد :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» طلا به سختی صعود کرد :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» سرنوشت پرابهام بازار سنگ‌آهن چین :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» قیمت بروز تیرآهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت بروز پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» تیرآهن ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» آتی سوار بر موج مثبت :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» شروعی تردیدآمیز :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» آغاز سال نو با رشد نرخ شمش فولاد :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» قیمت بروز تیرآهن اصفهان :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» قیمت بروز تیرچه فلزی :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» پیش بینی کلی بازار فولاد درسال 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» قیمت بروز تیر ذوبی :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» ضربان نرم آتی در هفته گذشته :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» قیمت بروز پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» قیمت بروز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» قیمت بروز نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» آخرین عرضه‌ها در سال 91 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» ثبات قیمت فولاد در آخرین روز مبادلاتی هفته :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» مقاطع بازار تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» بازار آهن تعطیل شد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» بات نسبی مقاطع فولادی در بازار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» مقاطع بازار تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» قیمت بروز تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تداوم نوسان قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» مقاطع بازار تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» بازار آهن همچنان بی رونق :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» آتی در روزهای آخر سال :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» تداوم نوسان نرخ فولاد در بازار غیررسمی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» رکود آهن در روزهای پایانی سال :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» تداوم هفته کاهشی قیمت‌های آتی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» کاهش مقطعی میلگرد در بازار آهن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» بازار آهن نوسان نرخ داشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» مقاطع در بازار تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» نرخ ارز دلیل نوسان مقاطع :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» رشد قیمت در بازار غیررسمی فولاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» غول‌های فولادی منجی فولادسازان نوپا می‌شوند :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» بازار آهن شرایط متفاوتی را تجربه کرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» رشد اندک طلا و افت فلزات :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» کاهش دسته‌جمعی فولاد در بازار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» بومی‌سازی 1200 قطعه در شرکت فولاد هرمزگان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» بازار آهن در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» کاهش قیمت‌های آتی ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» بازار متعادل محصولات فولادی در هفته گذشته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» سردرگمی بازار فولاد از جنس تقاضا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» مشارکت فولادسازان برای اتمام 7 طرح استانی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» بازار آهن در سراشیبی قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» افت 700 تومانی کاتد در رینگ فلزات :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» کاهش قیمت‌ها ادامه داشت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» قیمت تیر آهن ذوب :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» سرایت نوسان قیمت‌ها به هفته جاری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» قیمت بازار آزاد اصفهان 12/12/1391 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» افت قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» روند کاهشی قیمت در نخستین روز مبادلاتی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت تیر آهن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت تیر آهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» افت و خیز نفسگیر بازار آتی در هفته گذشته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» تقاضای واقعی به بازار می‌آید؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» ارتقای رتبه فولاد ایران در جهان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت تیرآهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت بازار آزاد اصفهان 09/12/1391 :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» ثبات نسبی در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» شش طرح زیست محیطی در فولاد مبارکه افتتاح شد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» تامین تقاضا، اولویت بازار آتی فولاد :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت فولاد نوسان نداشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» کاهش قیمت‌ها در بازار :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» قیمت تیرآهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» کاهش ارزش طلا متوقف خواهد شد؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» تغییر پیش‌بینی از آینده :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» کاهش نرخ در بازار غیر‌سررسمی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» تغییر حرکت بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» پیش‌بینی تاثیر پیش فروش سکه بر نرخ نقدی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» معامله‌گران آتی خریدار شدند :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» قیمت بروز ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» قیمت بروز ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» قیمت تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» آتی در دو سکانس متفاوت :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» کاهش قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» سقوط قیمت‌ها ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» بازار فولاد در پیچ و خم نوسان قیمت ارز :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» قیمت تیر آهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» قیمت تیر آهن :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» معامله بیش از 10 هزار و 500 میلیارد ریال انواع کالا :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» بازار فولاد در انتظار کشف حداقل قیمت :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» زور وضعیت منفی بیشتر بود :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت تیرآهن ذوب اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت بروز ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت بروز ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» کاهش قیمت فولاد رسمی شد :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» کاهش قیمت ها به پایان هفته رسید :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» قیمت تیر آهن ذوب :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» روند بازارفولاد نزولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» تلاش میلگرد برای رسیدن به سطح 2 هزار تومان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» آهن رشد قیمت‌ها را جبران کرد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بازار فولاد روی دیگر خود را نشان داد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» چشم‌انداز صنعت و بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» عوامل موثر بر صنعت فولاد ایران در 2 دهه اخیر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» قیمت بازار آزاد اصفهان :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» کاهش قیمت ها ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» کاهش 40 تومانی شمش فولاد در بازار داخل :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» خوش‌بینی نسبی در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» تداوم روند کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» دومین روز کاهشی برای میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» بازار فولاد در انتظار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» راهکارهای حمایت از تولید فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» بازار فولاد و هزار سوال بی جواب :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» همایش فولاد فرصتی برای تولیدکنندگان موفق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» میانگین قیمت میلگرد در انبارهای تهران :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» قیمت ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» قیمت ورق خارجی st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» قیمت ورق خارجی st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» قیمت و.رق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» میلگرد در نوسان، بازار در انتظار :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» بازار فولاد، در مسیر نوسان، در انتظار ثبات :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» قیمت روز ناودانی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» قیمت بروز ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» فولاد کاهش نرخ داشت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» نوسان مثبت و منفی میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» فراز و فرود آهن در یک روز :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» قیمت بروز ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» قیمت بروز ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» نوسان قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» کاهش قیمت فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» صعود 50 تا 150 تومانی فولاد از سوی خصوصی ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» موازنه مفهوم فراموش شده صنعت فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» سردرگمی، این بار از جنس قیمت :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» رشد 10 تا 100 تومانی قیمت شمش فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» تولید 45 درصد فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» حرکت فولادی‌ها پابه‌پای بازار ارز :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» قیمت روز پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» قیمت روز ناودانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» شمش فولاد کاهش نرخ داشت :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» رشد قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» تغییر جهت آهنی‌ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» تثبیت قیمت تیرآهن، کاهش میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» نوسان نرخ فولاد در بازار غیررسمی :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» معامله شمش فولاد با قیمت 1650 تومانی در بورس کالا :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» فراز بورس، فرود بازار :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» بازار مصرف کشش تداوم افزایش قیمت‌ را ندارد :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» کند و کاوی در این روزهای بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» ادامه صعود نرخ شمش :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» گذر دوباره از مرز 2 هزار تومان :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» سکوت آهنی‌ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت هر کیلو شمش فولاد به دلیل کمبود ‏واردات :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت بازار آزاد اصفهان: :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» رشد 50 تومانی نرخ شمش در بازار غیررسمی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» فولاد بر روی منحنی رشد قیمت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» نوسان آهن، رو به بالا :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» بورس با بازار هم جهت شد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت بروز محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت بروز ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» حداقل و حداکثر قیمت‌ها کجاست؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» رشد قیمت فولاد در پی نوسان دلار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» نوسان آرام قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» رشد قیمت فولاد پس از تعطیلات :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» نوسان میلگرد بالای 1800 تومان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» طرح فولاد ارفع به مرحله راه‌اندازی رسید :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» بازخوانی دلایل رشد قیمت فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» فراز بازار آهن در دو روز :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» نوسان مجدد نرخ‌ها در بازار غیر رسمی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» آخرین وضعیت بازار فولاد و سنگ آهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» ثبات قیمت میلگرد، رشد تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت قوطی پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» نوسان 5 تا 10 تومانی قیمت مقاطع :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» رشد قیمت میلگرد و تیرآهن در بازار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» حرکت آهنی‌ها روی امواج شایعه و معاملات بورس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» سیگنال‌های ضعیف، اما مثبت در راه بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» سهم فولاد مبارکه در تولید فولاد کشور به 50 درصد رسید :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» بازگشت قیمت‌ها به بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» رشد نسبی قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» کسلی در روزهای سرد زمستان :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت فولاد نوسان داشت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» تلاش بازار فولاد برای تحرک دوباره :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» بازار از قیمت‌های بالاتر استقبال نکرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» تعطیلات موجب ثبات قیمت‌ها شد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ایست قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» نقدینگی‌ها به بازار فولاد برمی‌گردد؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» بد اقبالی به دنبال فولادی‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ورود زود هنگام بازار فولاد به تعطیلات :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ثبات قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» آرامش در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت پروفیل فولاد مهر تبریز :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بازگشت رشد نسبی قیمت‌ها به بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» میلگرد با رشد به 1760 تومان رسید :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» افزایش ظرفیت تولید فولاد خام به 35 میلیون تن در سال :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» بازار فولاد و سردی معاملات :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت پروفیل فولاد مهر تبریز :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» رشد تولید و صادرات فولاد آلیاژی ایران :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» روند قیمت فولاد،کاهشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» پس‌لرزه‌های طلایی در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» کاهش ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» آغاز هفته با کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» کاهش قیمت‌ها در بازار میلگرد و تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» فولاد به دوران رونق 3 ماهه می‌رسد؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» سکوت بازار فولاد و کاهش قیمت‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت پروفیل فولادمهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» تولید 11میلیون و 200هزار تن شمش فولاد در 9 ماه اخیر :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» مسیر نامعلوم بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت پروفیل فولاد مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» افت قیمت میلگرد در بازار :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» رشد مجدد 100 تومانی نرخ شمش از سوی خصوصی‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» رکود دوباره در بازار اتراق کرد! :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت پروفیل فولاد مهر تبریز :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» 3 سناریو پیش روی بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» رقابت در بورس، رشد قیمت‌ها در بازار :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» گذر بورس از چالش‌های 9 ماه اخیر بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» تداوم رشد مقاطع فولادی در بازار غیررسمی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» میلگرد 1800 تومانی در بازار :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» قیمت بروز میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» رشد 100 تومانی شمش فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» نرخ جهانی حریف آلومینیوم نشد :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» قیمت پروفیل فولاد مهر تبریز :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» ورق st52 :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» نگاهی به تحولات چند سال اخیر شمش فولاد :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» بازار فولاد در انتظار رشد تقاضا :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» بازار فولاد ، از کجا به کجا رسید؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» به‌رغم کمبود تقاضا، قیمت‌ها افزایشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» رشد قیمت‌ها در بازار :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» ضرورت احتیاط معامله‌گران فولادی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد سبک آجدار امیر :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد پرشین فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد ساده تهران :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» رشد آرام بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» نوسان قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» رشد آرام قیمت مقاطع در بازار :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد سبک آجدار امیر :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد پرشین فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد ساده تهران :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» معادله‌ای به نام بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» ثبات نسبی قیمت‌ها از سوی بخش خصوصی :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد ریالی مبارکه در معادن سنگان :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» راه‌اندازی طرح های استانی فولاد «باید فنی» ‌کشور است :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت بروز تیرچه فلزی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» تحرک بازار فولاد به صفر رسید :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» روند قیمت فولاد نزولی است :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» میلگرد به 1720 تومان افت کرد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» سرما به بازار فولاد سرایت کرد :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» روند قیمت‌ها کاهشی بود :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» کاهش قیمت‌ها ادامه دارد :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت تیراهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» میلگرد :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» کاهش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» عرضه میلگرد چینی ارزان‌تر از بورس :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» آغاز هفته با ثبات قیمت فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» قیمت تیر آهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت ورق گالوانیره :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد سبک آجدار امیر :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» در تالار محصولات صنعتی و معدنی :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» ثبات شمش و نوسان اندک ... :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» نوسان بازار فولاد لحظه‌ای شد :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» قیمت ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» پیش‌بینی سقف قیمت 1800 تومانی برای میلگرد تا پایان سال :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» ثبات نسبی قیمت در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» علل خریداران و تداوم ارزانی در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد 1740 تومانی در بازار :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» تیراهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» فولادی‌ها در نمایشگاه بین‌المللی متالورژی :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» رشد 12درصدی صادرات فولاد با ارزش افزوده :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد دولتی در بورس ، کاهش قیمت‌ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» نبشی :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ورق st52 :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ورق st37 :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» بازارسازی فروشنده‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» تداوم رشد قیمت‌ها در آغاز هفته :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» رشد قیمت محصولات فولادی در بازار :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» میلگرد فولاد شمس :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد سیر جان :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد امیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد ارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد حسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» قیمت ورق رنگی :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد پارس ارمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» قیمت تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» کاهش قیمت فولادساز خصوصی در بورس :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» افت قیمت مقاطع :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» رشد قیمت شمش تولید داخل :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» اتمام نخستین تعمیرات اساسی در واحد احیای مستقیم فولاد هرمزگان :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد شاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد کاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد کاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد شاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد ظفر بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد سیر جان :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد امیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد ارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد حسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد ذوب اهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» واکنش بازار فولاد به بخشنامه ارزی بانک مرکزی :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» میلگرد شاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد کاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد کاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد شاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد ظفر بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد سیر جان :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد امیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد ارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد حسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» قیمت نبشی ناب تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» ثبات نسبی میلگرد ، کاهش تیرآهن :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» فروش تیرآهن با محدودیت قیمتی :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» معادلات بازار فولاد به کجا ختم می‌شود؟ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» قیمت قوطی :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» قیمت پروفیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردامیر کبیر با تایید مجدد :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» قیمت تیر آهن :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» قیمت تیر آهن :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» سقوط قیمت‌ها و اثر آن بر صنعت فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» بازار داغ گمانه‌زنی و شایعه در بین فولادی‌ها :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» رشد قیمت‌ها در بازار :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» چگونگی گذر بازار فولاد از دوران رکود و کاهش :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» فشار دوسویه بر بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» کاهش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/٩/۸
» بازار فولاد همچنان در سردرگمی و ابهام :: ۱۳٩۱/٩/۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد آریان فولاد(قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٧
» مزایای معامله در بورس کالا :: ۱۳٩۱/٩/٧
» بازار فولاد و انتظار برای کشف قیمت‌ها در بورس :: ۱۳٩۱/٩/٧
» شایعات بازار آتی را نوسانی کرد :: ۱۳٩۱/٩/٧
» اختصاص فاینانس 20میلیارد ریالی برای پیشبرد طرح‌های 7گانه فولادی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» نوسان قیمت‌ها در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٩/٧
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/٩/٦
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/٩/٦
» بازار فولاد و دوراهی قیمت :: ۱۳٩۱/٩/٦
» رشد قیمت میلگرد در بازار :: ۱۳٩۱/٩/٢
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» کاهش قیمت‌ها ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» بازگشت به عقب از سوی بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» کاهش قیمت آهن در بازار :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» کشف قیمت در بورس در غیاب بزرگان! :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» بازگشت رشد قیمت ها به بازار فولاد :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» قیمت ورق st 52 :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردشاهین بناب باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردظفربناب باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردامیر کبیر باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردامیر کبیر باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد پارس آرمان باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» میلگرد قزوین باتایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» تازه‌ترین توافق مسوولان بر سر تعیین قیمت پایه فولاد در بورس :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» سقوط نرخ میلگرد به 1680 تومان :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» سقوط قیمت فولاد :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» ورق st52 :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ورق st37 :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» میلگرد به زیر 1800 تومان کاهش یافت :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» میلگرد 1800 تومانی در بازار :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» سقوط میلگرد در بازار :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» نبشی :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» تیر آهن :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) با تایید :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» آرامش، پایدار یا ناپایدار؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» بازار فولاد، از صعود تا سقوط :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» تیرچه فلزی :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» قیمت بازار آزاد اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قیمت ورق st 52 :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» میلگرد به 1975 تومان رسید :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قیمت ورق st 52 :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردشاهین بناب با تایید :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردکاوه ساوه باتایید :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردامیر کبیر با تایید :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت ورق st 52 :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد البرز :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردالیگودرز :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت بازار آزاد اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» افت میلگرد به 1880 تومان در بازار آزاد :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» قیمت ناودانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردامیر کبیر فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» اخبار بازار را آرام کرد :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» کاهش قیمت‌ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» ورق رنگی :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» دالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» آهن‌آلات در سراشیبی قیمت :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» ایراد کوچک در برابر دستاورد بزرگ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» فولاد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٩
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۸
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۸
» کاهش قیمت‌ها ادامه دارد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» توقف رشد نرخ فولاد از سوى بازار :: ۱۳٩۱/۸/۸
» انتظار برای کاهش قیمت شمش در بازار های وارداتی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» روند کاهشی قیمتها در اغاز هفته :: ۱۳٩۱/۸/٧
» میلگرد ارزان شد :: ۱۳٩۱/۸/٧
» زنجیر تولید فولاد نیاز به شفاف سازی قیمتها دارد :: ۱۳٩۱/۸/٧
» سکه آتی بازگشت :: ۱۳٩۱/۸/٧
» قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» قیمت ورق st 52 :: ۱۳٩۱/۸/٦
» قیمت ورق st 37 :: ۱۳٩۱/۸/٦
» قیمت تیر آهن ترک :: ۱۳٩۱/۸/٦
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/۸/٦
» قیمت میلگرد میانه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٦
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد اردبیل فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگردحسن رود فروش ندارند :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٤
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/٤
» تغییر جهت بازار میلگرد :: ۱۳٩۱/۸/٤
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/۸/۳
» قیمت تیر آهن ترک :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد پارس آرمان :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردحسن رود :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردالیگودرزفروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۳
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد سیرجان :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردظفربناب :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد البرز فروش ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگرد گلستان :: ۱۳٩۱/۸/۳
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان02/08/1391 :: ۱۳٩۱/۸/۳
» بازار آهن :: ۱۳٩۱/۸/۳
» تغییر جهت بازار وحتیاط خریداران :: ۱۳٩۱/۸/۳
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردارگ تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگرد اردبیل :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردامیر کبیر :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگرد آریان فولاد(قزوین) :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردشاهرود :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردکاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردکاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/٢
» میلگردشاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/٢
» توقف روند افزایشی قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/۸/٢
» محدودیت جدید در خرید فولاد :: ۱۳٩۱/۸/٢
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد شاهین بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد ظفر بناب :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد آریان فولاد :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد امیر کبیر خزر :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد فولاد کاوه تبریز :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد حسنرود :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد شاهرود :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد قزوین :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد تاکستان :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد نوشهر :: ۱۳٩۱/۸/۱
» سکه در روز دوم :: ۱۳٩۱/۸/۱
» سکه در روز دوم :: ۱۳٩۱/۸/۱
» نوسان مقاطع در بازار :: ۱۳٩۱/۸/۱
» قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قیمت گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قیمت سیم مفتول ورابیتس :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قیمت سیم مفتول ورابیتس :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» کاهش قیمت میلگرد در اولین روز هفته :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» عقب گرد قیمت ها :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» کاهش قیمت جهانی طلا :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» قیمت تیر آهن ترک :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» قیمت تیر آهن اصفهان درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» قیمت بروز نبشی :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» میلگرد 2 هزار و 200 تومانی در بازار :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» رشد 100 تومانی میهمان جدید رینگ فولاد :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» معادله های جدید در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» نگاهی به نوسان بازار فولاد طی روز گذشته :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» بومی‌سازی در صنعت فولاد کشور مغفول ماند :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» میلگرد در مرز 3000 تومانی :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» قیمت ورقst37 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» قیمت ورق st52 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» شایعات پیرامون بازار قرار دادهای آتی سکه ادامه دارد :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» طلا در تلاطم قیمتی :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» جایگاه بورس در تعیین قیمت ورق :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» بازار فولاد روی منحنی رشد :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» عبور مجدد میلگرد از مرز 2000 تومانی :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» افت قیمت مقاطع در آمریکا :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» بازار سنگ آهن از خواب پرید :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» رشد قیمت ها در بازار آهن :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» 16 واحد فولادی بخش خصوصی شمش تولید می‌کنند :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» بازار داغ خرید و فروش کدهای معاملاتی در بازار ورق :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» قیمت نبشی :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ممکن است ،شاید... :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» افت وخیز قیمت ها در بازار آتی ادامه دارد :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» سمت وسوی فولاد ایران در هفته گذشته :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» اما و اگرهای فولادی ها در آغاز هفته :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» قیمت میلگرد اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» بازار آتی در انتظار بازار نقدی :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» قیمت های زیگزاگی در بازار آهن :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» افزایش قیمت پیشنهادی میلگرد در بازار :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» رشد نسبی قیمت‌ها در بازار غیررسمی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» قیمت‌ها در بازار نقدی و بازار آتی سکه :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» فروش 400 هزار تن سنگ آهن صادراتی با قیمت 131 دلار :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» بازار فولادپس از چند روز نوسان مثبت ومنفی :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» آینده تاریک بازار جهانی سنگ آهن :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» میلگرد و تیر آهن دوباره افزایشی شد :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» وجه تضمیین بالاتر رفت :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» تغییر کفه ترازوی بازار آهن :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» رکود در بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» تداوم کاهش نرخ شمش فولاد :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» حرکت متفاوت قیمت ها در بورس و بازار :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» معاملات آتی سکه جذاب شده است :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دومین روز افت فولاد رقم خورد :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» روند قیمت ها ،کاهشی :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» نوسان شدید سکه اتی :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» افت نرخ دلار ،بازار اهن را نزولی کرد :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» افت 50 تومانی میلگرد در بازار آزاد :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» قیمت تیرآهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» بازار فولاد در بیم وامید :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» تازه ترین گزارش استیل ایندکس از بازار ورق :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» نوسان معکوس میلگرد و تیر آهن :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» خصوصی ها باز هم افزایش نرخ داشتند :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» ثبت میلگرد 1922 تومانی در بورس :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» میلگرد نزولی شد :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» تداوم رشد مقاطع و شمش فولاد :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» عوارض صادرات سنگ آهن 10 درصد میشود :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» بازارهای فولادی در ابهام :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» عضو هیات مدیره شرکت جهان فولاد غرب در گفتگو با دنیای اقتصاد :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» نوسان شدید در بازار قراضه :: ۱۳٩۱/٧/٩
» افزایش قیمت سکه در بازار آتی به 15 درصد رسید :: ۱۳٩۱/٧/۸
» تغییر جهت بازار آهن بر خلاف انتظار :: ۱۳٩۱/٧/۸
» قیمت تیر آهن اصفهان کف بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٧/۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٦
» نگاهی به نوسان های شدید بازار آهن در دو روز اخیر :: ۱۳٩۱/٧/٦
» نتایج نشست سنگ آهنی ها در ستاد فولاد :: ۱۳٩۱/٧/٦
» بازار سنگ آهن :: ۱۳٩۱/٧/٦
» رشد قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٧/٥
» تغیر جهت فولاد سازان خصوصی :: ۱۳٩۱/٧/٥
» همه چیز باب میل سکه :: ۱۳٩۱/٧/٥
» سهم 10 دزصدی در تولید فولاد کشور :: ۱۳٩۱/٧/٥
» نوسان های ارزی به میلگرد رسید :: ۱۳٩۱/٧/٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٥
» قیمت تیرآهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٧/٢
» قیمت میلگرد ترک گمرک سرو درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/٢
» قیمت زنده طلا / ارز سایت طلا :: ۱۳٩۱/٧/٢
» گزارش بازار فولاد -نگاهی به تحولات اخیر بازار فولاد داخلی در هفته اخیر :: ۱۳٩۱/٧/٢
» بازار آهن - میلگرد دوباره به زیر 1900 تومان افت کرد :: ۱۳٩۱/٧/٢
» بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٧/٢
» تداوم روند کاهش قیمت میلگرد در بازار :: ۱۳٩۱/٧/٢
» افزایش ادامه دار قیمت طلای جهان :: ۱۳٩۱/٧/٢
» قیمت تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٧/۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٧/۱
» قیمت میلگرد سبلان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» سیاست ارزی به کدام سو :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» نبض بازار آهن در دستان کیست؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» کاهش قیمت فولاد در آخرین دقایق :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» مهار سرکشی دلار :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» روند افزایشی قیمتها ماندگار شد :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» شرطجدیدتخصیص ارز مرجع :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» وضعیت بازار فلزات در هفته گذشته :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» رسیدن بازار به خود تنظیمی :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» قیمت ورق st 37 فولاد مبارکه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت ورق st 52 فولاد مبارکه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت ناودانی درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت نبشی آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت ورق گالوانیزه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت ورق روغنی :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» ثبات نرخ شمش فولاد در بازار غیر رسمی :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» نوسان مثبت و محدودمیلگرد در بازار آهن :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت ناودانی تبریز :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت تیر جهان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت نبشی آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت میلگرد روس تحویل بندر آستارا :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» بازار سنگ آهن 14 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» ورق کم ریسک ترین کالا در بازار فولاد 14 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» نوسان اندک قیمت آهن 14 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» کاهش پلکانی قیمت آهن 14 شهریور 91 :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیمت تیرچه فلزی :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت نبشی آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت فولاد روی منحنی ثبات :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» ورود محموله های شمش وکاهش قیمت آهن :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» کاهش قیمت میلگرد :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه تهران :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت میلگرد ترک کمرگ سرو :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت تیرچه فلزی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت محصولات مفتولی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت تیر جهان فولاد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت نبشی آریانفولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت میلگرد روس تحویل بندر آستارا :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» چشم انداز ضعیف اقتصادی جهان وتاثیرآن بر بازار فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» سرایت ثبات قیمت فولاد به نخستین روز هفته :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» قیمت میلگرد روس تحویل بندر آستارا :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/٩
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/۸
» قیمت تیرچه فلزی :: ۱۳٩۱/٦/۸
» قیمت تیر جهان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۸
» قیمت میلگرد ذوب تحویل اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/۸
» قیمت نبشی آریان فولاد :: ۱۳٩۱/٦/۸
» قیمت میلگرد روس تحویل آستارا :: ۱۳٩۱/٦/٧
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٧
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٧
» ثبات قیمت ورق در بورس کالا :: ۱۳٩۱/٦/٧
» تداوم ثبات قیمت فولاد :: ۱۳٩۱/٦/٧
» قیمت بازار آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٧
» رکورد تولید شمش فولاد در گرمترین ماه سال :: ۱۳٩۱/٦/٧
» بازار آهن در تعطیلات :: ۱۳٩۱/٦/٧
» قیمت تیر ذوب تحویل اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت میلگرد روس تحویل بندر آستارا :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت میلگرد ذوب بنگاه اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت میلگرد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه :: ۱۳٩۱/٦/٦
» بازار غیر رسمی فولاد ثبات قیمت داشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» ثبات بازار آهن :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت بازار آزاد اصفهان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» میلگرد نقدی بورس 1740 تومان :: ۱۳٩۱/٦/٦
» قیمت محصولات مفتولی5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» قیمت نبشی آریان فولاد 5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه 5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» نوسان ارزی بازار آهن5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» چرا قیمت سنگ آهن 100 دلار شد ؟5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» میلگرد دوباره در مرز رکورد زنی5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» بازار آهن اصفهان 5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» رشد نرخ شمش در بازار غیر رسمی5/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» قیمت نبشی آریان فولاد 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت میلگرد درب کارخانه 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت تیرچه فلزی 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت تیر جهان فولاد درب کارخانه 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت تیر ذوب بنگاه اصفهان 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت محصولات مفتولی 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» آغاز فعالیت بازار قراضه ترکیه پس از عید فطر 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت بازار آزاد اصفهان 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» روند افزایشی قیمت آهن در 3 روزکاری بازار در هفته گذشته 4/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٤
» قیمت نبشی آریان فولاد 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت محصولات مفتولی 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت میلگرد ذوب تحویل اصفهان2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت تیرچه فلزی 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت تیر ذوب تحویل اصفهان 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» تداوم رشد فولاد از سوی بخش خصوصی2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» قیمت بازار آزاد اصفهان 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» رشد آهن آلات ادامه دارد 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اطلاعیه پارس آسیا به بازماندگان زلزله 2/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/٢
» اطلاعیه بازرگانی پارس اسیا به زلزله زده گان 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت محصولات مفتولی 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت ورق st 52 مورخ 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت تیر چه فلزی 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت تیر ذوب تحویل اصفهان 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت میلگرد ذوب تحویل اصفهان 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» رشد مجدد نرخ فولاد 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» نوسان بازار آهن پس از تعطیلات 1/6/91 :: ۱۳٩۱/٦/۱
» قیمت تیر ذوب تحویل اصفهان 31.5.91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» قیمت محصولات مفتولی 31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه 31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» تاخیر کارخانه های چینی در کاهش جدی تولید فولاد 31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» بازار فولاد 31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» فولاد درانتظار ارز وریال ارزان 31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» حباب بازار آهن چگونه از بین رفت؟31/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» حضور کاربران محترم پارس آسیا28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» قیمت تیر جهان فولاد درب کارخانه 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» قیمت تیر ذوب درب کارخانه 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» رونق احتمالی ورق امارت به لطف عربستان 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» تازه ترین قیمت سنگ آهن صادراتی ایران28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» بازار میلگرد آمریکا 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ورق گرم صادراتی چین نزولی28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» سقوط قیمت آهن برای چهارمین روز متوالی28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» حذف حباب بازار آهن 28/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» قیمت ورق st 52 درب کارخانه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت ورق st 52 درب کارخانه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت ورق st 37 درب کارخانه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت تیر ذوب درب کارخانه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت میلگرد درب کارخانه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» واکنش بازار فولاد به تعطیلات جند روزه 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» فولاد در پیچ وخم هزینه های فزایند 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» کاهش قیمت به آخر هفته کشیده شد26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» تداوم افت قیمت سنگ آهن 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» افت میانگین مقاطع در بازار 26/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» قیمت تیر آهن ذوبی تحویل اصفهان 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» قیمت محصولات مفتولی25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» بازار سنگ آهن 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» بنگاه ها- مدیر عامل شرکت فولاد "اصفهان در " تشریح کرد 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» بازار میلگرد رو به کاهش 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» تداوم روند کاهشی نرخ فولاد در بازار غیر رسمی 25/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه 24/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» حرکت معکوس و دیر هنگام ورق فولاد 24/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» خصوصی سازان فولاد کاهش قیمت دادند 24/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» تداوم کاهشی نرخ محصولات فولادی24/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» قیمت میلگرد نوشهر23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد تاکستان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد پارس آرمان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد ذوبی تحویل اصفهان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگردکاوه تبریز23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت تیر آهن ذوبی تحویل اصفهان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت تیر جهان فولاد درب کارخانه 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد قزوین 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت نبشی آریان فولاد 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت ورق st 52 فولاد مبارکه 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد گلستان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد شاهین بناب 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد شاهین بناب 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرد درب کارخانه 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نصب مرحله اول پروژه صبا فولاد زاگرس 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» حباب میلگرد کاهشی روی پلکان کاهشی23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نوسان نرخ شمش فولاد در بازار غیر رسمی23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» رشد بیش از 5 درصدی تولید شمش فولاد خراسان 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» کاهش قیمت تیر آهن در بازار تهران 23/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» قیمت میلگرئ شاهین بناب22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت میلگرد گلستان درب کارخانه 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت ورق st52 فولاد مبارکه 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت محصولات مفتولی22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» خبر 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» تامین مواد اولیه ,بزرگترین دغدغه فولادسازان 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» نوسان در بازار غیر رسمی 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» بازار آهن تهران 22/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» قیمت ورق st 52 فولاد مبارکه 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت تیر آهن ذوبی تحویل اصفهان 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد ذوبی تحویل اصفهان 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد گلستان 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت تیرچه فلزی 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد کاوه تبریز21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت محصولات مفتولی121/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد شاهین بناب 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت نبشی آریان فولاد 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» رییس هیات عامل ایمیدرو وعده داد 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» معمای اقتصادی بازار جهانی فولاد21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» آتی و افزایش قدرت پیش بینی فولادی ها 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت بازار اصفهان 21/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» قیمت میلگرد شاهین بناب درب کارخانه 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت میلگرد قزوین با تایید مجدد19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت محصولات مفتولی19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت تیر آهن ذوب تحویل اصفهان 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت میلگرد کاوه تبریز درب کارخانه 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت میلگرد ذوب تحویل اصفهان 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت نبشی آریان فولاد 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» ثبات قیمت در آخرین روز مبادلاتی19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» کاهش قیمت میلگرد وتیر آهن 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نرخ شمش وارداتی فولاد 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» نرخ مقاطع در بازار اصفهان 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» اختصاص ارز مرجع به وارکنندگان شمش 19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دومیلیون و241 هزار تن محصولات فولادی در 4 ماه امسال وارد کشور شده است19/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد پارس آرمان 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد تاکستان 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد گلستان درب کارخانه 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد نوشهر 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد شاهین بناب 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد ظفربناب 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» بیکاری ملی17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» صرفه جویی8میلیارد در ناحیه فولادسازی17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» نرخ شمش فولاد وارداتی 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» رشد حبابی نرخ شمش فولاد در بازار داخلی17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» نوسان قیمت میلگرد محدود شد 17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» عرضه محصولات فولاد مبارکه17درصد رشدداشت17/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قیمت میلگرد ذوب درب کارخانه16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» آخرین خبر 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت میلگرد درب کارخانه 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت تیر آهن ذوب کف بنگاه تهران 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» بازار آهن به مسیر منطقی باز می گردد16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت شمش فولاد از مرز 1520 تومان گذشت 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» بازار اصفهان 16/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» قیمت تیر آهن جهان فولاد کرمانشاه 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت تیر ذوب آهن کف بنگاه تهران 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت میلگرد شاهین درب کارخانه 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت محصولات مفتولی15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت میلگرد گلستان درب کارخانه 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت شکنی چینی ها در بازار سنگ آهن 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» راهکارهای تبدیل تهدیدهای بازار فولاد به فرصت 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» بازار آهن 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» رشد 20 تا 50 تومانی شمش فولاد 15/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» قیمت تیرچه فلزی 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت محصولات مفتولی 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» آخرین اخبار 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت میلگرد کاوه تبریز 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت میلگرد شاهین بناب درب کارخانه14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت تیر آهن جهان فولاد کرمانشاه درب کارخانه 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت میلگرد درب کارخانه 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت میلگرد پارس آرمان 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» امید بازار بیلت ترکیه به تقاضا ایران 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» بازار قراضه در هفته پایانی جولای14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» یک ماه روند نزولی در بازار سنگ آهن 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» بازار میلگرد شمال اروپا 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» بازار ورق به روایت شاخص ها14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» تغییر قیمت آهن از اواسط هفته 14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» نایب رییس انجمن فولاد خبر داد14/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» قیمت محصولات مفتولی 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد شاهرود 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد گلستان 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت تیر ذوب آهن کف بنگاه تهران 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت تیر آهن کیلویی ذوب آهن درب کارخانه 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد کاوه تبریز 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» آخرین اخبار بازار آهن 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت تیرچه فلزی 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد تاکستان درب کارخانه 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد نوشهر12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد پارس آرمان 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» بازار مواد اولیه فولاد 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» چین به دنبال راهکارهایی برای صادرات فولاد 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» مجتمع آریا ذوب فولاد ,کار آفرین برتر شد 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» دور جدید رقابت در فولادی ها 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» قیمت مقاطع در بازار آزاد اصفهان 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» بازار آهن تهران 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» ثبات نسبی بازار آهن 12/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» آخرین اخبار بازار آهن 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت تیر آهن کیلویی کف بنگاه تهران 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد ظفر بناب درب کارخانه 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد کاوه تبریز 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت تیرچه فلزی 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت محصولات مفتولی 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت نبشی آریان فولاد 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد تاکستان درب کارخانه11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد نوشهر درب کارخانه 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد پارس آرمان 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» رشد 24 درصد تولید سنگ آهن در جلال آباد 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» رشد نرخ فولاد 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» بازار آهن اصفهان 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» نرخ شمش فولاد وارداتی 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت میلگرد در بازار تهران به 1680 تومان رسید 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قراضه در هفته ای که گذشت 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» حرکت بازار فولاد در مسی خلاف ایران 11/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» قیمت تیرچه فلزی10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد درب کارخانه 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت تیر آهن شاخه کف بنگاه تهران 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت تیر آهن کره ای کف بنگاه تهران 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت نبشی آریان فولاد 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد تاکستان درب کارخانه 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد نوشهر درب کارخانه 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد پارس آرمان 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» پیامدهای افزایش محصولات فولاد مبارکه در بازار بورس 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت بازار آزاد اصفهان 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» ثبات قیمت بر بازار فولاد 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» کاهش قیمت میلگرد 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نایب رییس انجمن فولاد خبر داد 10/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» قیمت میلگرد نوشهر درب کارخانه9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد پارس آرمان 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت محصولات مفتولی 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد فولاد تات درب کارخانه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد کاوه ساوه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت نبشی آریان فولاد درب کارخانه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت تیر آهن ذوب آهن کف بنگاه تهران 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد تاکستان درب کارخانه 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» تولید کنندگان محدودیتی برای عرضه محصول در بورس کالا ایران ندارند 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» سقف قیمت میلگرد کجاست 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» تداوم رشد نرخ شمش فولاد 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» پیش بینی آرسلورمیتال از آینده بازار فولاد 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» بازار جهانی ورق رو به نزول 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» میانگین قیمت ها درخط نوسان 9/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٩
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت تیر ذوب آهن کف بنگاه تهران 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان درب کارخانه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت محصولات مفتولی8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت تیرچه فلزی درسراسر کشور8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت ورق st52فولاد مبارکه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد کاوه تبریز درب کارخانه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد تاکستان درب کارخانه8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد نوشهر8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد پارس آرمان 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» نیاز بازار به واردات مستمر شمش فولاد 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت مقاطع در بازار آزاد اصفهان 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» شمش فولاد از 1400 تومان گذشت8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» نوسان قیمت فولاد ادامه دارد 8/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۸
» قیمت میلگرد شاهرود درب کارخانه7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت میلگرد کاوه تبریز درب کارخانه7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت میلگرد قزوین درب کارخانه 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت میلگرد نیشابور درب کارخانه 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» دستیابی به رکورد 19ذوب درواحدریخته گری ناحیه فولادسازی و نورد فولاداصفهان 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» رکورد در چین ادامه دارد 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» بیم وامید در بازار فولاد 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» ماراتن آهنی ها در دقیقه 90 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» افزایش امید به ثبات تقاضا ی فولاد درسه ماه آتی7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» معدنکاران سنگ آهن امید ها ودغدغه ها 7/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» قیمت تیرچه فلزی 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قیمت نبشی آریان فولاد 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قیمت تیر ذوب آهن کف بنگاه تهران 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» محدودیت عرضه وتقاضا فراز و فرود قیمت آهن آلات را ادامه داد5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» کاهش 28 درصدی سود بزرگترین شرکت فولاد جهان 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» بازار ورق 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» شمش فولاد رشد قیمت داشت 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» بازار اصفهان 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» میلگرد 1600 تومان را رد کرد 5/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٥
» قیمت محصولات مفتولی4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» قیمت آهن آلات افزایش یافت 4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» میانگین قیمت قراضه در تیر ماه بازار داخلی4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» قیمت مقاطع بازار اصفهان4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» تحلیل:چگونگی مدیریت تجار فولاد در بورس؟4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» رشد قیمت مقاطع فولاد 4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» حلقه گمشده فولاد4/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٤
» قیمت میلگرد ذوب آهن کف بنگاه تهران 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت تیر آهن کف بنگاه تهران 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت نبشی آریان فولاد 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت میلگرد درب کارخانه3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» آیا زمان معاملاتی آتی فولاد نرسیده است ؟3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» افزایش نرخ ورق در بازار غیر رسمی 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» بازار آهن تهران 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت خرید نقدی انواع ورق در بازار اصفهان 3/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۳
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت تیر آهن ذوب کف بنگاه تهران 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت نبشی آریان فولاد 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت میلگرد ذوب آهن 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت محصولات مفتولی2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» سنگ آهنی ها چهارشنبه در بورس2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» بازار آهن یک قدم به عقب2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» نوسان قیمت در بازار فولاد2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» بازار آهن اصفهان 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» عملیات اجرایی فاز نخست فولاد اردکان آغاز شد2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» کاهش قیمت آهن آلات در بازار 2/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/٢
» قیمت تیر آهن جهان فولاد 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت تیر چه فلزی 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت نبشی نورد پدید پارس درب کارخانه1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت محصولات مفتولی1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت تیر آهن ذوب آهن کف بنگاه تهران1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت نبشی آریان فولاد 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» کاهش قیمت سنگ آهن 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» رشد 5/9 درصد تولید فولاد خام ایران 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» افزایش قیمت مقاطع فولاد 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» احتمال کاهش قیمت فولاد در بازار ایران وجود دارد؟1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت خرید نقدی ورق در بازار اصفهان 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» کاهش قیمت میلگرد و تیر آهن 1/5/91 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» قیمت نبشی آریان فولاد31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت محصولات مفتولی31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت تیرچه فلزی31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» تجهیزات اتاق پایاپای جدید بورس فلزات لندن با فن آوری سوئد31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» واردات شمش و راه های پیش رو31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» چشم انداز سه ماهه بازار فولاد جهان31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» شمش فولاد عامل تعیین کننده قیمت بازار31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» نگاهی به روند قیمت مقاطع بازار آزاد هفته گذشته31/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت میلگرد 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت محصولات مفتولی29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت میلگرد درب کارخانه29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت تیرچه فلزی29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» تقسیم سود 30 تومانی هر سهم فولاد مبارکه 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» افزایش 50 تومان شمش فولاد29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» فولاد سازان کشور به 4 میلیون شمش وارداتی نیاز دارند29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» سیر صعودی قیمت میلگرد تا 1580تومان در بازار29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» کاهش قیمت ورق در بازار مصر تا 34 دلار 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت مقاطع در بازار آزاد اصفهان 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت خرید نقدی ورق در بازار اصفهان 29/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» قیمت تیرذوب آهن اصفهان28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت تیرچه فلزی28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت میلگرد 28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت محصولات مفتولی28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» بورس لندن شاهد نزول قیمت 28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» وضعیت فولاد و قراضه جهان در سه ماه گذشته28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» مجمع عمومی و فوق العاده آهن و فولاد میلاد برگزار شد28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» شرکت های بزرگ فولاد ایران بر عرضه 90 درصدی تولید تعهد دادند28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» نوسان قیمت در بازار غیر رسمی فولاد28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» بازار دیروز آهن آلات با نوسان کمتر28/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قیمت تیرچه فلزی27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» نگاهی بر معادن وبازار ایران27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» تجربه های جهانی صادرات سنگ آهن27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» نوسانات قیمت ورق 27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» ثبات قیمت ها در بازار غیر رسمی ادامه دار شد27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قیمت میلگرد به 1575 تومان رسید27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قیمت میلگرد به1575 تومان رسید27/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» قفیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیمت محصولات مفتولی26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیمت میلگرد درب کارخانه26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیمت تیرذوب آهن اصفهان26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» هیجان خرید از بازار فولاد حذف نشد26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» خرید نقدی در بازار اصفهان26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» ثبات قیمت فولاد در بازار ادامه دارد26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» کاهش قیمت ارز باعث تثبیت قیمت میلگرد26/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت تیرچه فلزی25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت محصولات مفتولی25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت نبشی آریان فولاد25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» تثبیت قیمت ها در بازار مواد اولیه آهن25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» آغاز هفته با ثبات قیمتها25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» کاهش قیمت آهن آلات در نخستین روز هفته25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نگاهی به آخرین تحولات قیمتی در بازار آهن25/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» قیمت تیرچه فلزی24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت ورق st52 فولاد مبارکه24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت تیر آهن جهان فولاد کرمانشاه24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت میلگرد درب کارخانه24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت میلگرد اول هفته با کاهش همراه شد24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» معاملات پیش روی بازار آتی24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» نگاهی بر آخرین تحولات بازار ورق اکراین24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» افزایش واردات مواد اولیه چین24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» بازار مواد اولیه در جهان24/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» قیمت میلگرد کف بنگاه تهران22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت تیر آهن کرمانشاه22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» چشم انداز بازار فولاد آسیا22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» بازار قراضه در آرامش22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» تعرفه های صادرات سنگ آهن ,آری یا نه؟22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت های بازار جهانی22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت نقدی ورق در بازار اصفهان22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» کاهش تولید فولاد خام در آمریکا22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» رشد قیمت فولادسیر صعودی گرفت22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» دلایل تضعیف بازار معاملاتی قراضه در بازار جهانی22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» رشد قیمت فولاد در بازار تهران22/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» قیمت نبشی آریان فولاد21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت میلگرد افزایش یافت21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت ورق امیر کبیر21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» افزایش مصرف فولاد منطقه منا21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» نگاهی بر چشم انداز بازار فولاد جهان در سال 2012 21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» روند صعودی قیمتها اثری بر بازار غیر رسمی نداشت21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» نرخ میلگرد وتیر آهن در بازار افزایش یافت21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت نقدی در بازار اصفهان21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت جهان فولاد21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» قیمت تیر آهن اصفهان20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت نبشی آریان فولاد20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت تیر آهن جهان فولاد20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت محصولات مفتولی21/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت میلگرد درب کارخانه20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» سنگ آهنی ها می توانند رتبه اول صادرات غیر نفتی را کسب کنند20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» خرید نقدی در بازار اصفهان20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت بازار آزاد اصفهان20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» افزایش تقاضا با شروع پروژه های فرودگاهی جهان عرب20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» رکود قیمت میلگرد در بخش فولاد سازان خصوصی20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمت میلگرد 2باره به 1500 تومان اوج گرفت20/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قیمتد میلگرد درب کارخانه19/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» قیمت تیرآهن جهان فولاددرب کارخانه19/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» قیمت تیرآهن جهان فولاددرب کارخانه19/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» رکود در قیمت بازار فولاد19/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» قیمت محصولات مفتولی18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» سیر آرام صعودی قیمت فولاد از سوی بخش خصوصی18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» سیر آرام صعودی قیمت فولاد از سوی بخش خصوصی18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» سیر نزولی بازار برای عرضه در بورس18/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» بازگشت قیمت به 1470تومان 17/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» افزایش سود بازرگانی فروسیلیس به ضرر فولادسازان17/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» قیمت تیرچه فلزی14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت تیر آهن ذوب آهن14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت میلگرد ذوب آهن14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت ورقst52 مورخ14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت ورق امیر کبیرکاشان 14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» پیشنهادهایی برای صادرات سنگ آهن14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت جهانی فولاد14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» کاهش قیمت فولاد باعث افت قیمت آهن آلات شد14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت مقاطع در بازار آزاد اصفهان14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت نقدی ورق فولاد در بازار اصفهان14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» کاهش قیمت میلگرد به1470 تومان رسید14/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» قیمت ورق st 52 مورخ 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت تیرچه فلزی 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت میلگرد درب کارخانه 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت میلگرد با کاهش مواجه شد13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» ثبات قیمت در بازار آهن حاکم شد13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت نقدی ورق در بازار اصفهان 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت میلگرد کاهش یافت 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بررسی دلایل افزایش قیمت آهن 13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» فعالان سنگ آهن خواستار تشکل رسمی شدند13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» صادرات 6هزار تن از محصولات فولادآلیاژی ایران به اروپا13/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قیمت تیرچه فلزی 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت نبشی آریان فولاد درب کارخانه 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت تیر آهن جهان فولاد کرمانشاه 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت محصولات مفتولی12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» آخرین اخبار از قیمت میلگرد12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» رشد شمش فولاد از سوی خصوصی ها ادامه دارد 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان درب 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت در بازار مواد اولیه آهن12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» دلیل افزایش قیمت فولاد در بازار داخلی 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت بازار آزاد اصفهان 12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» وضعیت فولاد اکراین12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت میلگرد به 1505 تومان رسید12/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» قیمت ورق st52 مورخ 11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قیمت محصولا ت مفتولی11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قیمت تیرچه فلزی 11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قیمت آهن در بازار آزاد اصفهان11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» افت و خیز بازار همگام با بازار 11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» میلگرد به 1500 تومان رسید11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» رشد جهشی نرخ فولاد در بازار آزاد 11/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» قیمت تیر اهن اصفهان10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیمت محصولات مفتولی10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیمت تیرچه فلزی در سراسر کشور 10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیمت تیر اهن جهان فولاد کرمانشاه10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیمت محصولات مفتولی10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» قیمت میلگرد درب کارخانه10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» التهاب در بازار میلگرد10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» فقر سرمایه در بازار فولاد 10/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» خرید نقدی در بازار اصفهان 8/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۸
» قیمت محصولات مفتولی7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» قیمت تیرچه فلزی 7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» تیر اهن اصفهان7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ثبات قیمت در بازار فولاد حاکم شد7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» قیمت مقاطع در بازار آزاد اصفهان7/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٧
» وضع عوارض 100درصدی صادرات برای سنگ آهن4/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/٤
» قیمت میلگرد ورق3/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۳
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان1/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه1/4/91 :: ۱۳٩۱/٤/۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه31/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» قیمت تیرچه فلزی31/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» قیمت ورق امیر کبیر31/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» قیمت ورق هفت الماس31/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» قیمت محصولات مفتولی31/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه28/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» قیمت تیرچه فلزی 27/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه27/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» کاهش قیمت ورق مشتریان را جذب نکرد27/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه25/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» قیمت میلگرد درب کارخانه24/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» با سلام :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» قیمت تیرچه فلزی 22/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه22/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» قیمت تیرآهن ذوب آهن کف بنگاه تهران22/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» قیمت میلگرد21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت میلگرد درب کارخانه21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت تیرچه فلزی21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» آخرین خبر از قیمت میلگرد21/3/981 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت میلگرد به 1400تومان رسید21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» افزایش قیمت فولاد در هفته جاری ادمه دار شد21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان21/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت تیرآهن جهان فولا درب کارخانه20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت تیرآهن ذوب آهن کف بنگاه تهران20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت تیرچه فلزی در سراسرکشور20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» خبرهایی در موردقیمت میلگرد20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت میلگرد درب کارخانه20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» افزایش همکاری ایران و چین در زمینه صنعت فولاد20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت محصولات مفتولی20/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» قیمت میلگرد18خرداد91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» قیمت میلگرد درب کارخانه18/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» قیمت محصولات مفتولی18/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» رشدقیمت میلگرد درآخرهفته18/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» بازار میلگرد ترکیه18/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» افزایش قیمت شمش و میلگرد18/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» قیمت محصولات مفتولی17/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» قیمت میلگرد 17/خرداد91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» قیمت میلگرد درب کارخانه17/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت تیرچه فلزی در تهران16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت تیر آهن جهان فولاد درب کارخانه16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت میلگرد امیر کبیر خزر درب کارخانه16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت محصولات مفتولی16/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه13/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر13/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» قیمت تیرآهن جهان فولاد کرمانشاه درب کارخانه13/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» جهش قیمت میلگرد در بازار آهن13/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» قیمت میلگرد امیر کبیر خزر درب کارخانه11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» قیمت تیرآهن جهان فولاد کرمانشاه درب کارخانه11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» رشد 30تومانی نرخ شمش و میلگرد11/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» ثبات قیمت فولاد در بازار10/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر10/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» قیمت تیرچه فلزی در تهران9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت محصولات مفتولی9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه9/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٩
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت محصولات مفتولی8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه8/3./91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت تیرچه فلزی در تهران8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت تیرآهن جهان فولاد کرمانشاه درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» از ساخت کارخانه زاگرس فولاد چه خبر؟8/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۸
» قیمت تیرچه فلزی در تهران7/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٧
» قیمت محصولات مفتولی7/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٧
» احتمال محدوتر شدن عرضه بیلت ایران7/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٧
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان7/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٧
» قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت میلگرد6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت تیرچه فلزی در تهران6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه6/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٦
» قیمت میلگرد4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت تیرچه فلزی در تهران4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت محصولات مفتولی4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت تیر آهن 4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت مقاطع در بازار اصفهان4/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٤
» قیمت میلگرد3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرآهن ذوب اهن واهواز3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرچه فلزی در تهران3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت محصولات مفتولی3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان3/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۳
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت تیرچه فلزی در تهران2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت محصولات مفتولی2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت ورق امیر کبیر کاشان 2/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» قیمت تیر آهن اصفهان و اهواز :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد شاهرود درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت تیرچه فلزی در تهران1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد آرین فولاد درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه1/3/91 :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت ورق فولاد مبارکه :: ۱۳٩۱/۳/۱
» قیمت میلگرد امیر کبیر درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد شاهرود درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد اردبیل درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت تیرچه فلزی در تهران31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت تیرآهن در بازار اصفهان31/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» قیمت میلگرد حسنرود30/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» قیمت میلگرد آرین فولاد 30/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت تیرچه فلزی در تهران28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت تیرآهن جهان فولادد رب کارخانه28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه28/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» قیمت تیر آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت تیرچه فلزی در تهران27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت تیرچه فلزی تحویل اردبیل27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد اهواز :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن در بازار27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت ورق در بازار اصفهان27/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قیمت تیرچه فلزی در در تهران26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه26/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه25/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت تیرچه فلزی در تهران24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت ورق شرکت7 الماس24/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» قیمت میلگرد البرز درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت تیرچه فلزی در تهران23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه23/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت تیرچه فلزی در تهران21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل 21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد سیرجان درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت تیرآهن جهان فولاد درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه21/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» قیمت تیرآهن کرمانشاه درب کارخانه20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت تیرچه فلزی در تهران20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت تیرچه فلزی دراردبیل20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت میلگرد آریان فولاد درب کارخانه20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» افزایش قیمت میلگرد20/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» قیمت تیرچه فلزی در جنوب کشور19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت تیرچه فلزی درتهران19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت تیرچه فلزی در اردبیل 19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت تیرآهن کرمانشاه درب کارخانه19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت میلگرد حسن رود درب کارخانه19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت میلگرد بناب درب کارخانه19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت میلگرد میلگرد آریان فولاد درب کارخانه19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» قیمت میلگرد الیگودرز درب کارخانه19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» ورق فولاد مبارکه بدون تغییر در بورس دیروز عرضه شد19/2/91 :: ۱۳٩۱/٢/۱٩