قیمت بروز ناودانی ناب تبریز

دیفسایز وزن تقریبی طول کارخانه قیمت کارخانه قیمت بنگاهنحوه پرداخت1 8 42 کوتاه ناب تبریز 15900
- پول پیش
2
8 84 بلند ناب تبریز 16200
- پول پیش
3 10 51 کوتاه ناب تبریز -
- پول پیش
4 10 102 بلند ناب تبریز -
- پول پیش
5 12 62 کوتاه ناب تبریز 15700 - پول پیش
6 12 124 بلند ناب تبریز 15800 - پول پیش 7 14 72 کوتاه ناب تبریز 17000 - پول پیش 8 14 144 بلند ناب تبریز 17000 - پول پیش 9 16 83 کوتاه ناب تبریز 16500 -
پول پیش 10 16 166 بلند ناب تبریز - - پول پیش
1630 کوتاهمنظومه - -پول پیش  2 8 40 کوتاه منظومه - - پول پیش

 
/ 0 نظر / 12 بازدید