قیمت بروز پروفیل تهران شرق/قیمت بروز پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/

 

 

 

دیفسایز کارخانه حالت 1.52
2.5
3

نحوه پرداخت

1 10*20 پروفیل جهان
6 متری - 17800 - - پول پیش 2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17200 - - پول پیش 3
10*25 پروفیل جهان 6متری - 17800 - - پول پیش 4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17350 - - پول پیش 5 10*30 پروفیل جهان 6متری - 17500 - - پول پیش 6 20*30 پروفیل جهان 6متری -
17350 - - پول پیش 7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری -
-
18100 19000 پول پیش 8
20*10
فولاد تبریز
6 متری
- 17800 - - پول پیش 9 25*10 فولاد تبریز 6 متری - 17600 -
پول پیش 10 25*15 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -
پول پیش 11 30*10 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -
پول پیش 12 20*20 فولاد تبریز 6 متری - 17250 -
پول پیش 13
25*25 فولاد تبریز 6 متری - 17300 -
پول پیش 1410*20
هیربد6 متری-17350--پول پیش 15 20*20 هیربد 6 متری
- 16650 -
پول پیش 16
10*25 هیربد 6 متری - 17050 -
پول پیش 17
25*25 هیربد 6 متری - 16650 -
پول پیش 18 10*30 هیربد 6 متری - 16750 -
پول پیش 19 20*30 هیربد 6 متری - 16650 -
پول پیش 2010*20صدرا 6 متری-17950--پول پیش21
20*20 صدرا 6 متری
- 17500 -
پول پیش 22 20*30 صدرا 6 متری
- 17300 -
پول پیش 23 10*30 صدرا 6 متری
-
17400 -
پول پیش 24

/ 0 نظر / 22 بازدید