قیمت بروز تیراهن

ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
1
12
90
IPE ترک سنگین شاخه
-
19450   2
12
105
IPE ترک سبک شاخه
- -   3
12
-
IPE ذوب آهن شاخه -
- 4 14 155
IPE ذوب آهن کیلو - 16850     5 14 155
IPE ذوب آهن شاخه 2630000 -   6 14 130 IPE اهواز شاخه - -   7 14 136.5 IPE ناب تبریز (سنگین)
کیلو - 18000 8 14 136 IPE شاهین بناب شاخه - - 9 14 132 IPE کرمانشاه(سبک) شاخه -
- 10 14 142 IPE کرمانشاه(سنگین) شاخه - -
11 14 - IPE ترک سبک شاخه - - سایز 16 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 16 192
IPE ذوب آهن کیلو
16750   2 16 192
IPE ذوب آهن شاخه 3220000 -   3 16 185 IPE اهواز شاخه - - 4 16 175 IPE تبریز شاخه - - 5 16 175 IPE شاهین بناب شاخه - - سایز 18 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 18 226
IPE ذوب آهن کیلو - 16750   2 18 226
IPE ذوب آهن شاخه 3820000 -   3 18 - IPE ترک سنگین شاخه -
- 4 18 - IPE شاهین بناب
شاخه - 3435000 5
18
-
IPE آرین فولاد
شاخه 340000 3510000 سایز 20 ردیف سایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 5750000 21350   2 20 213 IPE اهواز شاخه - -   3 20

/ 0 نظر / 13 بازدید