قیمت میلگرد

میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 15450
15450 پول پیش 2 12-10 شاخه
a2 14850

14850

پول پیش 3 14 شاخه a3 14650

14650

پول پیش

 

میلگرد نوشهر فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12 شاخه a2 - - پول پیش 3 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد تاکستان فروش ندارد

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 کلاف a2 - - پول پیش 2 12
شاخه a2 - - پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 8 شاخه a2 15450
15450 پول پیش 2 10
شاخه a2 14850
14850 پول پیش ۳ 14 شاخه a2 - - پول پیش

میلگرد ابهر

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10
شاخه
a2
14750 14750 پول پیش   2
12 شاخه a3 14750 14750 پول پیش 3
14
شاخه a3
14400 14400 پول پیش
4 16 شاخه a3 14400 14400 پول پیش
5
18-20 شاخه a3

14400

14400

پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت 1 10 شاخه a2 -
-
پول پیش 2 18-16 شاخه a3 14550 14600
پول پیش 3 20 شاخه a3 14550 14600 پول پیش

میلگردکاوه ساوه فروش ندارد

/ 0 نظر / 12 بازدید