قیمت بروزپروفیل تهران شرق/پروفیل هیربد/پروفیل تبریز

 

ردیفسایز کارخانه حالت 1.52
2.5
3

نحوه پرداخت

1 10*20 پروفیل جهان
6 متری - 18200 - - پول پیش 2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17600 - - پول پیش 3
10*25 پروفیل جهان 6متری - 17900 - - پول پیش 4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17450 - - پول پیش 5 10*30 پروفیل جهان 6متری - 17600 - - پول پیش 6 20*30 پروفیل جهان 6متری -
17450 - - پول پیش 7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری -
-
18000 19100 پول پیش 8
20*10
فولاد تبریز
6 متری
- 18000
- - پول پیش 9 25*10 فولاد تبریز 6 متری - 17800 -
پول پیش 10 25*15 فولاد تبریز 6 متری - 17500 -
پول پیش 11 30*10 فولاد تبریز 6 متری - 17500 -
پول پیش 12 20*20 فولاد تبریز 6 متری - 17450 -
پول پیش 13
25*25 فولاد تبریز 6 متری - 17500 -
پول پیش 1410*20
هیربد6 متری-17680--پول پیش 15 20*20 هیربد 6 متری
- 16980 -
پول پیش 16
10*25 هیربد 6 متری - 17280 -
پول پیش 17
25*25 هیربد 6 متری - 16880 -
پول پیش 18 10*30 هیربد 6 متری - 17180 -
پول پیش 19 20*30 هیربد 6 متری - 17080
-
پول پیش 2010*20صدرا 6 متری-17950--پول پیش21
20*20 صدرا 6 متری
- 17500 -
پول پیش 22 20*30 صدرا 6 متری
- 17300 -
پول پیش 23 10*30 صدرا 6 متری
-
17400 -
پول پیش 24 سایر سایزها

/ 0 نظر / 12 بازدید