قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 قزاق-بندر بوشهر
- 15300 2 2 رول 1 روس - - 3 2 شیت 1 روس

16050

- 4 2 شیت 1.25 روس 16250 - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17600 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17600 - 7 2.5 رول 1 مبارکه - 17450 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17100 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17600 17350 10 3 رول 1.5 سبا
- 16700 11 4 رول 1.5 مبارکه - 17400 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 13 5 رول 1.5 سبا
- 17350 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18150 -
15 6 رول 1.5*6 سبا 17700 17200 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 17650 17 8 شیت 1.5*6 سبا 17700 17650 18 8 شیت 1.5*6 فولاد
- - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه - - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17700 17470 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18500 18150 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه - - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18750 18500

/ 0 نظر / 14 بازدید