قیمت میلگرد بناب درب کارخانه27/2/91

قیمت میلگرد بناب درب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز ۸ شاخه آجدار 12950 ------ ۱۰ شاخه آجدار 12950 ------ ۱۲ شاخه آجدار 12950 ------ ۱۴ شاخه آجدار 12800 ----- ۱۶ شاخه آجدار 12800 ------ ۱۸ شاخه آجدار 12800 ------ ۲۰ شاخه آجدار 12750 ------ ۲۲ شاخه آجدار 12750 ------ ۲۴ شاخه آجدار 12750 ------ 32-37 شاخه آجدار 12750 ------

/ 0 نظر / 2 بازدید